apr 15

Želáme krásnu Veľkú noc.

Milí Jazerčania, veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia. Sú symbolom znovuzrodenia, obdobím, keď máme možnosť intenzívne pozorovať tajomstvo prebúdzajúcej sa prírody okolo nás. Predovšetkým sú však sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Všade prevláda radosť a príjemná rodinná atmosféra, pretkaná tradíciami.
Dovoľte, aby sme vám v mene starostky Lenky Kovačevičovej i celého kolektívu pracovníkov Miestneho úradu zaželali, aby ste Veľkú noc strávili v kruhu svojich najbližších, aby tieto dni boli naplnené radosťou, láskou, pohodou, oddychom, jednoducho všetkými pozitívnymi emóciami, ktoré k veľkonočným sviatkom patria.

apr 14

Podujatie už dnes o 16.00 hod.

apr 13

Oheň. Dobrý sluha, zlý pán.

Vzhľadom k príchodu teplých, jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

IMG

apr 13

Opäť sme vítali malých Jazerčanov.

Uvítanie detí do života sa teší medzi Jazerčanmi veľkej obľube a patrí medzi najmilšie podujatia, ktoré organizujeme. V Mestskej časti Košice – Nad jazerom, máme za posledné dva roky veľký počet novonarodených detí. Aby sme privítali naozaj všetky, slávnostné uvítania majú až tri termíny. Na druhý termín 8. 4. 2022 prijalo pozvanie vyše 40 rodín s bábätkami. Každé dieťa bolo zapísané do kroniky Mestskej časti, dostalo pamätnú listinu a dar od starostky Lenky Kovačevičovej. Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila najmenším prekvapenie v podobe čitateľského preukazu, ktorý odovzdala rodičom riaditeľka Kamila Prextová.
S radosťou a hrdosťou ich vítame do veľkej rodiny obyvateľov sídliska Nad jazerom.
Želáme deťom a ich rodičom veľa zdravia a šťastia ich životoch.

Prečítajte si viac »

apr 12

No počkaj, zajac!

Pozývame vás na zábavné podujatie pre deti 14. 4. 2022 o 16.00hod. Podujatie sa koná pred Miestnym úradom na Poludníkovej 7.
Prinesie zajačik deťom sladkú odmenu? Isto áno, no bude úlohou detí presvedčiť ho, že poznajú veľkonočné zvyky    a tradície.  Pripravili sme niekoľko úloh, ktoré isto hravo zvládnu všetci drobci. Môžete sa tešiť aj na peknú fotostenu a cukrovú vatu. 
Tešíme sa na vás, už v tento štvrtok.

apr 11

Uvítanie detí do života 1. 4. 2022

Dňa 1. apríla 2022, sme prvýkrát v tomto roku privítali malých Jazerčanov do života. Po dlhšej nútenej prestávke, ktoré priniesli covidové opatrenia, máme čo doháňať.
V Kultúrnom stredisku Jazero sa preto stretli väčšie deti, ako obvykle vítame. Malé Jazerčanky a Jazerčania vniesli do podujatia nádhernú atmosféru, plnú radosti. Rodičia sa podpísali do kroniky a prevzali si od starostky Lenky Kovačevičovej pamätné listiny a darček.

Prečítajte si viac »

apr 06

OZNAM – PREDĹŽENIE STRÁNKOVÝCH HODÍN NA MÚ

Milí Jazerčania, vy, ktorí ste pomohli utečencom z Ukrajiny a prichýlili ich, máte na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ktoré mimoriadne zasadalo v pondelok 4.apríla , právo žiadať o vyplatenie príspevku na ubytovanie utečencov.
Týka sa to aj obdobia spätne, teda od účinnosti balíka opatrení známych ako lex Ukrajina. Termín je do 7. apríla 2022(štvrtok) na príslušnom miestnom úrade tej mestskej časti, kde sa podľa územného obvodu nehnuteľnosť nachádza.
Z tohto dôvodu Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom na Poludníkovej ulici zajtra, 7.apríla predlžuje stránkové hodiny od 8:00 do 15:00 hod, dnes, 6.apríla je otvorený do 17:00 hod.

apr 05

Propozície k súťaži- Maskot


Mestská časť vyhlasuje verejnú súťaž na predkladanie návrhov na MASKOTA MČ.
Vyhlasovateľ súťaže

Mestská časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice
Kontaktná osoba za vyhlasovateľa k podmienkam súťaže:  alzbeta.pacenovska @jazerokosice.sk

Účel súťaže

Účelom súťaže je získať najlepší návrh na vytvorenie maskota.

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je spracovanie súťažného návrhu a jeho doručenie.
Víťazné dielo bude následne realizované Mestskou časťou.

Druh súťaže

Jedná sa o dvojkolovú otvorenú súťaž. Vyhlasovateľ súťaže nestanovuje minimálny ani
maximálny počet účastníkov/účastníčok súťaže.
Súťaž je určená iba pre deti od 3 do 16 rokov s trvalým pobytom v MČ Košice – Nad jazerom.
Každý účastník/účastníčka súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh.
Súťažný návrh bude obsahovať jednu koncepciu návrhu.

Termíny

Lehota na podanie súťažných návrhov začína bežať dňom vyhlásenia súťaže mestskou časťou.
Lehota na podanie súťažných návrhov končí dňa: 20. 04. 2022 o 12.00 hod.
Na zadnú stranu návrhu napíšte: meno a priezvisko dieťaťa, jeho vek, kontakt – mailový alebo telefonický na zákonného zástupcu dieťaťa. Maskota POMENUJTE.
Návrhy môžete doručiť : mailom – alzbeta.pacenovska@jazerokosice.sk
alebo osobne – na Miestny úrad, odd. KPK
                       – do Kultúrneho strediska Jazero

Hodnotenie súťažných návrhov

Odborná porota v zložení 5 členov  ohodnotí súťažné návrhy anonymne, bez uvedenia mena účastníka/účastníčky.

Hodnotiace kritériá

 1. Fáza – Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov sú určené s cieľom výberu najvhodnejšieho návrhu účastníka/účastníčky pre realizáciu z pohľadu umeleckého a výpovedného.

  Kritériá hodnotenia :
  a.) originalita – 10 bodov
  b.) kreativita – 10 bodov
  c.) reálnosť pre vyhotovenie maskota – 10 bodov

Celkom za jeden súťažný návrh od jedného porotcu : max. 30 bodov
Celkom za jeden súťažný návrh od všetkých porotcov: max. 150 bodov
Každý člen/členka poroty hodnotí návrhy samostatne. Na prvých troch miestach v poradí sa umiestni účastníci, ktorých návrh získal najväčší počet bodov od všetkých porotcov. Členovia/členky poroty za vyhlasovateľa súťaže budú zložení
z učiteľov výtvarnej výchovy škôl a
ZUŠ , ktoré pôsobia v MČ a  Košice – Nad jazerom.

 1. Fáza – Mestská časť zverejní 2. 5. 2022 prvé tri najúspešnejšie návrhy na svojej Facebookovej stránke.
  Od 2. 5. 2022 do 8. 5. 2022 bude môcť za najlepší návrh hlasovať verejnosť na Facebookovom profile MČ.
  Návrh s najväčším počtom hlasov bude víťazným návrhom, ktorý bude následne realizovaný.
 2. Fáza – Po zrealizovaní projektu – vyhotovení maskota, bude predstavený verejnosti
  ( dátum musíme prispôsobiť dobe vyhotovenia), kde budú odovzdané ceny prvým trom víťazom.

Vyhlasovateľ súťaže bude udeľovať odmenu pre prvých troch účastníkov/účastníčky, a to vo výške:

 1. miesto: cena vo výške 100 €
 2. miesto: cena vo výške 75 €
 3. miesto: cena vo výške 50 €

apr 04

Príspevok na ubytovanie utečencov z Ukrajiny.

V pondelok, na mimoriadnom zastupiteľstve, mestskí poslanci rozhodli zmenou Štatútu mesta Košice, že vyplácať príspevky na ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude v kompetenciách  mestských častí.
Tie budú zastrešovať aj celú agendu v súvislosti s poskytovaním príspevkov. Týka sa to aj obdobia spätne, teda od účinnosti balíka opatrení známych ako lex Ukrajina.

Kto môže žiadať o príspevok?

Fyzické alebo právnické osoby poskytujúce ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu (§10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie sú z uvedenej formy o poskytovanie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii príspevok neposkytuje. 

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia sa riadi schémou upravenou v novele zákona o azyle v gescii ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. 

Informácie pre majiteľov bytov, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny:

Povinnosti oprávnenej osoby:

Doručiť v termíne do  7. apríla 2022 na príslušnú MČ podľa územného obvodu nehnuteľnosti. 

 1. Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi, pričom prílohou zmluvy musí byť
  1. čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, nezanikol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny výpoveďou prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy, alebo čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny je v súlade so zákonom a nedošlo pri výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu dobrých mravov a tento nájom nezanikol výpoveďou prenajímateľa podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu,
  2. kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“. 
   Vzor zmluvy v slovenskom jazyku a v ukrajinskom jazyku bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://minv.sk/ a na webovom sídle https://ua.gov.sk/.  Zmluva sa predkladá spolu s prvým Výkazom.
 • do 5 pracovných dní  vždy po skončení kal. mesiaca, v ktorom sa poskytlo ubytovanie  predloží  príslušnej mestskej časti  Výkaz, ktorého vzor bude zverejnený na webe MVSR https://ua.gov.sk/ , v ktorom bude uvedený počet nocí a ďalšie údaje podľa vzoru – ten sa predkladá na mesačnej báze.

Poznámka: prvýkrát sa predkladá zmluva s prílohami aj výkaz súčasne.

Výška príspevku

Podľa návrhu nariadenia vlády 7€/noc/odídenec starší ako 15 rokov, 3,50€/noc/odídenec/mladší ako 15 rokov maximálne však

 • 1 obytná miestnosť  500 €/kal. mesiac
 • 2 obytné miestnosti 750 €/kal. mesiac
 • 3 obytné miestnosti 1000 €/kal. mesiac
 • 4 a viacobytných miestností  1250 €/kal. mesiac
 • Príspevok je možné poskytnúť aj spätne najviac za 7 nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska, najskôr však od 26. 2. 2022

Poznámka: Mestá a obce nebudú vyplácať príspevky právnickým osobám, ktoré poskytli ubytovanie odídencom, ak takéto ubytovanie poskytujú na základe živnostenského oprávnenia.

Vzory všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania:

mar 24

REKONŠTRUKCIA VIACÚČELOVÉHO IHRISKA NAPREDUJE

Viacúčelové ihrisko v Rekreačnej lokalite Jazero už dlhší čas chátralo, 14 rokov užívania zanechalo stopy v podobe nerovností a opotrebení trávnika, na stave sa podpísal aj vandalizmus a krádeže.
Rekonštrukcia bola plánovaná v roku 2021. Kvôli pandémii sa všetky povoľovacie procesy a súťaže na dodávateľa predĺžili a v zime nebolo možné stavbu realizovať.
Aktuálne sa však na stavbe pracuje, došlo k odstráneniu časti základovej konštrukcie, aj oddrenážovaniu ihriska pre lepší odtok vôd. Ihrisko je už zelené vďaka umelej tráve a okolo ihriska bude vysoká konštrukcia so sieťami, o ktorú nás žiadali hráči a užívatelia športoviska. Samozrejmosťou bude nové led osvetlenie a ďalšie doplnky.
Už čoskoro otvoríme ihrisko v novej kvalite.

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma