Prednosta

JUDr. Martin Petruško

1. poschodie,
Tel.: 055 / 302 77 13
prednosta@jazerokosice.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právne postavenie prednostu miestneho úradu vymedzuje §17a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice a §17 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Miestny úrad vedie a organizuje jeho prácu prednosta, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva starosta mestskej časti. Prednosta miestneho úradu je zamestnancom mestskej časti, ktorý sa zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

Zmena veľkosti písma