KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU

Ústredňa (prepájanie hovorov v rámci budovy), podateľňa – príjem žiadostí, podnetov, rezervácia termínov u starostky mestskej časti poskytovanie informácií a tlačív.

Vybavuje:

Agáta SIKSOVÁ
tel. : 055/ 302 77 14
mailové kontakty: agata.siksova@jazerokosice.sk

Nájdete ju na prízemí budovy miestneho úradu,
kde funguje od pondelka 23. marca 2015.
kpk

 • Pomôže vám zorientovať sa v tom, čo si potrebujete vybaviť alebo na čo sa chcete opýtať
 • Poskytne vám základné informácie o úlohách a činnostiach samosprávy mestskej časti, jej predstaviteľoch, orgánoch samosprávy, zasadnutiach miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, zasadnutiach stálych komisií, poslaneckých dňoch, odborných útvaroch úradu a podobne
 • Poskytne tlačivá k žiadostiam potrebné k vybaveniu agendy na jednotlivých oddeleniach a samostatných referátoch miestneho úradu
 • Zabezpečí poradenstvo pri vyplňovaní žiadostí, formulárov, dotazníkov a tlačív
 • Prijme vaše osobné podania a vysvetlí postupnosť krokov pri vybavovaní vašich záležitostí  a požiadaviek na oddeleniach a samostatných referátoch miestneho úradu
 • Usmerní vás na odborné pracoviská, ktoré zabezpečia kompletné vybavenie žiadosti

Úradné hodiny Kancelárie prvého kontaktu pre občanov počas každého pracovného dňa

 • Pondelok
  8:00  –  12:00 hod   13:00  –  16:00 hod
 • Utorok
  8:00  –  12:00 hod
 • Streda
  8:00  –  12:00 hod   13:00  –  17:00 hod
 • Štvrtok
  8:00  –  12:00 hod
 • Piatok
  8:00  –  12:00 hod