Osvedčovanie podpisov a listín

Vybavuje:

Zuzana Kalafusová, Agáta Siksová
prízemie
tel. 055/302 77 25,055/302 77 14
zuzana.kalafusova@jazerokosice.sk

Osvedčovanie v teréne, na byte občana: štvrtok 13:00-14:30

Upravený sadzobník k 1. 1. 2018

Mestská časť zabezpečuje v rámci preneseného výkonu štátnej správy osvedčovanie listín a podpisov na listinách v zmysle zák. č. 599/2001 Zb.

Na požiadanie zabezpečí mestská časť osobe, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, osvedčenie podpisu na inom vhodnom mieste, aj v byte občana. Overenie mimo úradnej miestnosti treba nahlásiť deň vopred
na tel. číslach: 3027725 alebo 3027724.

Občan, ktorému sa osvedčuje podpis, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom (pasom) alebo cudzinec povolením na pobyt.

Podpis nie je možné overiť na základe „Potvrdenia o občianskom preukaze“, pretože tento doklad neobsahuje fotografiu občana, a tak môže dôjsť k jeho zneužitiu. Potvrdenie o občianskom preukaze nie je plnohodnotná náhrada za občiansky preukaz a už vôbec nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu. Osvedčenie pravosti podpisu na listinách so vzťahom k cudzine vykonáva výlučne notár.

Pri osvedčení zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženým originálom listiny sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Mestská časť nevykonáva osvedčovanie:

  1. ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
  2. odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
  3. ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  4. ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  5. ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou,     pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)
  6. ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku. To sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
  7. listiny, ktoré obsahujú suchú pečať (reliéf) alebo hologram
  8. lekárske správy
  9. zmenky

Poplatky

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov mestská časť vyberá za osvedčenie podpisu správny poplatok vo výške 2 €. V zmysle tohto zákona mestská časť zvýšila tento poplatok o 100 %, t. j. na 4 € za každý podpis, ak  sa osvedčuje na počkanie viac ako 5 podpisov.

Zvýšený poplatok na 4 € je aj pri vykonaní osvedčenia každého podpisu mimo úradnej miestnosti.

Za osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú, aj začatú stranu v slovenskom jazyku,  je poplatok 2 €, v českom jazyku je poplatok za každú, aj začatú stranu, 3 €.

Tlačivá: