Denné centrum

Denné centrum pri Mestskej časti Košice – Nad jazerom

Denné centrum (v minulosti Klub dôchodcov) v Mestskej časti Košice – Nad jazerom bolo zriadené v  zmysle platnej legislatívy, § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Nachádza sa na 1. poschodí OC Branisko, na Spišskom námestí 1 v Košiciach.

Kontakt: 055/3027733, e-mail: ivica.krausova@jazerokosice.sk

Hlavným poslaním denného centra je podporovať aktivitu seniorov, rodičov s deťmi a starých rodičov s vnúčatami, integrovať ich do života v spoločnosti, a tým ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich spoločenské potreby a podporovať ich  záujmy predovšetkým:
a) organizovaním podujatí, prednášok, školení a akcií pre návštevníkov denného centra,
b) spoluprácou návštevníkov denného centra pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech občanov mestskej časti a mesta Košice,
c) poskytovaním základného sociálneho poradenstva a špeciálneho poradenstva podľa záujmu návštevníkov denného centra (lekár, psychológ, právnik, sociálny pracovník).

Samosprávu denného centra tvoria:

Predseda: RSDr. Ivan Hudec

Členovia: Jana Bartošová, Filip Fertáľ, Kristína Heželová, Marta Lovásová

Odborný garant: Mgr. Ivica Krausová