Návrhy VZN na pripomienkovanie

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    Mestská časť Košice – Nad jazerom zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle –  úradná tabuľa.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.