Základné opatrenia CO

MIMORIADNA SITUÁCIA

Vzhľadom na množiace sa medializované informácie týkajúce sa možností ukrytia obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej situácie Vám oznamujeme, že ukrytie obyvateľstva v Mestskej časti Košice – Nad jazerom je zabezpečené prevažne prostredníctvom jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne (JÚBS) v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z.z.. JÚBS sa budujú po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu úpravou vhodných priestorov v stavbách. V zmysle prílohy č.  2 k tejto vyhláške na účel ochrany pred účinkami nebezpečných látok sa ochranné priestory pripravujú v pivniciach ale aj vo zvýšených podlažiach domov, pričom hlavnou požiadavkou je ich dokonalé utesnenie. Na zriadenie ochranných priestorov je výhodné prednostne využívať miestnosti veľké, s malým počtom okien a dverí, pokiaľ možno v pivniciach a nižšie položených priestoroch, ktoré nie sú v rohu budov a ktoré susedia s ďalšími miestnosťami vhodnými na úpravu ochranných priestorov. Vhodné je, ak sú v blízkosti kúpeľní a sociálnych zariadení, ktoré po utesnení možno používať.

Obyvatelia mestskej časti majú možnosť oboznámiť sa s informáciami o civilnej ochrane obyvateľstva, vrátane ukrytia obyvateľstva aj na webovej stránke mesta Košice https://www.cokosice.sk/-civilna-ochrana.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo v čase krízovej situácie budú obyvatelia informovaní o všetkých opatreniach na zabezpečenie ochrany obyvateľstva prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.

AGENDA CIVILNEJ  OCHRANY

 • Civilná ochrana  je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia  a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia,  ako aj určenie postupov a činnosti  pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Úlohou CO je chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie. V prvom rade sa snažíme zachrániť ľudský život a až potom majetok.

 • Čísla tiesňového volania:

112 – Integrovaný záchranný systém

150 – Hasičský a záchranný zbor

155 – Záchranná zdravotná služba

158 – Polícia – ORPZ

159 – Mestská polícia Košice Nad jazerom, 0918111497 – non stop

 • Ak ste v ohrození a vyžadujete pomoc, pri oznamovaní je potrebné zrozumiteľne uviesť tieto informácie:
 1. Celé meno a číslo telefónu z ktorého telefonujete.
 2. Druh udalosti o ktorú sa jedná ( požiar, povodeň, havária, dopravná nehoda atď…).
 3. Rozsah udalosti ( koľko ľudí je ohrozených, aká časť územia je zaplavená atď…)
 4. Presné miesto udalosti a druh prístupovej cesty.
 5. Po ukončení hovoru počkajte na spätný telefonát, ktorým si operátor overí pravdivosť a oprávnenosť volania.
 • Všeobecné pokyny

Netelefonujte zbytočne počas mimoriadnej situácie aby ste nepreťažovali telefónnu sieť, ktorá je v takýchto situáciách nápomocná k záchrane života, zdravia a majetku.

Overte si informácie predtým ako ich budete šíriť, aby nedošlo k šíreniu poplašných správ.

Zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku, pomáhajte zamedziť jej šíreniu.

Poskytnite pomoc najmä deťom, tehotným ženám, starým, chorým a bezvládnym osobám.

Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a rešpektujte informácie ,ktoré vám poskytuje rozhlas a televízia.

Varovné signály

Pri ohrození bude obyvateľstvo varované prostredníctvom nasledovného varovného signálu civilnej ochrany:

Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje dvojminútovým tónom sirén a je doplnený hovorenou informáciou o charaktere ohrozenia.

Varovný signál OHROZENIE VODOU sa vyhlasuje šesť minútovým stálym tónom sirén.

Varovný signál KONIEC OHROZENIA oznamuje koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti vyhlasuje  sa dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

 

Ako postupovať po vypočutí varovného signálu

 • Ak sa nachádzate v domácnosti zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
 • Ak sa nachádzate mimo budovu urýchlene si nájdite improvizovaný úkryt, alebo vstúpte do najbližšej budovy ak to bude možné.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané
 • Presvedčte sa ,či vo vašej blízkosti nie sú starí ľudia, chorí, neschopní pohybu – pomôžte im.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Dodržiavajte nariadené hygienické opatrenia, v prípade príznakov ochorenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu ( netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi ).
 • Uhaste otvorený oheň.
 • Vyhotovte si improvizované prostriedky na ochranu dýchacích orgánov, očí a kože.
 • Nepoužívajte vodu z neznámych a neskontrolovaných zdrojov.
 • Udržujte čistotu tela aj v nepriaznivých podmienkach.
 • Čakajte na ďalšie pokyny

Čo robiť , ak bude nariadená evakuácia

 • Uhaste otvorený oheň,
 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 • Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci.
 • Evakuačná batožina nemôže presiahnuť u dospelých osôb 25 kg na jednu osobu, u detí 15 kg na jednu osobu,
 • Domáce zvieratá (miláčikov) si vezmite so sebou v prenosných schránkach,
 • Domáce zvieratá, ktoré prežijú sami dlhšiu dobu, nechajte doma a predzásobte ich krmivom a vodou.
 • Uzamknite byt.
 • Presvedčte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej situácií. V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
 • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.

Čo má obsahovať evakuačná batožina

 • osobné doklady, cennosti, peniaze, dôležité dokumenty
 • lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby
 • základné potraviny na 2 až 3 dni, nápoje
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny
 • vrecková lampa, sviečky, zápalky
 • prikrývka, spací vak
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa uváženia (mobilný telefón, rádio, nožík)
 • pre deti hračky

                                             PRVÁ POMOC

PRVÁ POMOC – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

 • zachrániť život
 • zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu
 • urýchliť zotavenie

Ako postupovať?

 • bez ohrozenia vlastného života zistiť čo sa stalo
 • odstrániť nebezpečie a len ak je to možné, postihnutého z nebezpečného miesta premiestniť
 • ako prvého vždy ošetriť najviac postihnutého
 • zabezpečiť privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia

Ako poskytnúť prvú pomoc?

 • zastaviť život ohrozujúce krvácanie
 • bezvedomie – zaistiť voľnosť dýchacích ciest
 • zástava dýchania – vykonať umelé dýchanie
 • zástava srdca – vykonať nepriamu masáž srdca
 • zabezpečiť vykonanie protišokových opatrení

P a m ä t a j !

 • nepotrebuješ osobitné vybavenie – improvizuj
 • nepreceňuj svoje sily, neohroz sám seba
 • nehýb s postihnutým viac, než je nutné