Evidencia obyvateľstva – ohlasovňa pobytov

Vybavuje:

Martina ZÁMBORYOVÁ
prízemie, č. dv. 5,
tel. 055/302 77 24,
martina.zamboryova@jazerokosice.sk

 • vedie evidenciu pobytu obyvateľov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR,
 • vydáva oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla stavbám podľa zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vydáva príslušné potvrdenia.

Ohlasovňa pobytov zabezpečuje:

 • evidenciu narodených detí, úmrtí, zmeny stavu po sobáši, kartotékovú evidenciu,
 • evidenciu trvalého a prechodného pobytu občanov,
 • prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt,
 • vydávanie potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte občanov,
 • vydávanie oznámení o zrušení trvalého pobytu,
 • doručovanie písomností formou verejnej vyhlášky,
 • vydávanie oznámení o určení súpisných a orientačných čísiel stavbám postaveným v  k. ú . Jazero,
 • evidenciu súpisných a orientačných čísiel, označovania ulíc a verejných priestranstiev.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 6 mesiacov), ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti: meno a priezvisko vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, číslo listu vlastníctva, číslo bytu, prípadne súpisné číslo stavby. Ak nie je možné z technických dôvodov získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy je povinnosť predložiť aj výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v listinnej podobe – originál k nahliadnutiu (§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva alebo rozhodnutia o povolení vkladu môže byť staršia ako 30 dní a údaje uvedené v nich musia byť aktuálne a platné,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak :
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania
 3. nehnuteľnosti,
 4. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo
 5. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny:

 • Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
 • Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
 • Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady uvedené podľa zákona.

Prechodný pobyt:

je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti: meno a priezvisko vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, číslo listu vlastníctva, číslo bytu, prípadne súpisné číslo stavby. Ak nie je možné z technických dôvodov získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy je povinnosť predložiť aj výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v listinnej podobe – originál k nahliadnutiu (§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva alebo rozhodnutia o povolení vkladu môže byť staršia ako 30 dní a údaje uvedené v nich musia byť aktuálne a platné
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak :
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,  alebo
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Potvrdenie o pobyte osoby

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o vyplatení správneho poplatku vo výške 5,- € (sadzobník správnych poplatkov, 1. časť položka 8,  zák. NR SR č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov ).

Vydanie potvrdenia na 1. občiansky preukaz

Zákonný zástupca predkladá:

 • svoj občiansky preukaz,
 • originál rodného listu dieťaťa, ktoré dovŕši 15 rokov.

Zmena priezviska – po sobáši, alebo na základe rozhodnutia okresného úradu

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • sobášny list alebo právoplatné rozhodnutie obvodného úradu o zmene mena alebo priezviska.

Vyradenie z evidencie obyvateľov v  prípade úmrtia v Slovenskej republike:

 • vykonáva sa na základe Oznámenia o úmrtí, ktoré ohlasovni pobytov zasiela príslušný matričný úrad (ten, ktorý vydal úmrtný list).

Vyradenie z evidencie obyvateľov v  prípade úmrtia v zahraničí:

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • úmrtný list zosnulého vydaný Osobitnou matrikou MV SR.

Vycestovanie do zahraničia s cieľom tam trvale žiť:

 • Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a rozhodne sa počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. V prípade ak sa občan dostaví osobne do ohlasovne predkladá platný občiansky preukaz

Pri zrušení trvalého pobytu na návrh vlastníka: 

Žiadateľ predkladá:

 • návrh na zrušenie trvalého pobytu,
 • občiansky preukaz,
 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti: meno a priezvisko vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, číslo listu vlastníctva, číslo bytu, prípadne súpisné číslo stavby.  Ak nie je možné z technických dôvodov získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy je povinnosť predložiť aj výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v listinnej podobe – originál k nahliadnutiu (§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva alebo rozhodnutia o povolení vkladu môže byť staršia ako 30 dní a údaje uvedené v nich musia byť aktuálne a platné,
 • písomné potvrdenie vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov s  osvedčeným podpisom, o súhlase s odhlásením občana z trvalého  pobytu  (v prípade, že sa vlastník nemôže dostaviť osobne),
 • právoplatný rozsudok súdu o rozvode a dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané.

Na základe súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva:

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • právoplatné rozhodnutie súdu.

 

Pridelenie súpisného a orientačného čísla stavbám:

Žiadateľ predkladá:

 • občiansky preukaz,
 • žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, (tlačivo v prílohe)
 • geometrický plán, resp. kópiu z katastrálnej mapy,
 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti: meno a priezvisko vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, číslo listu vlastníctva, číslo bytu, prípadne súpisné číslo stavby. Ak nie je možné z technických dôvodov získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy je povinnosť predložiť aj výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v listinnej podobe – originál k nahliadnutiu (§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva alebo rozhodnutia o povolení vkladu môže byť staršia ako 30 dní a údaje uvedené v nich musia byť aktuálne a platné.
 • kolaudačné rozhodnutie;
 • zameranie adresného bodu
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená.

 •  Za vydanie potvrdenia o súpisnom čísle sa vyberá správny poplatok podľa pol. 2 prílohy zák.  NR SR  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov vo výške 2,- €.

Právne predpisy ohlasovne

Zákon NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

ČO NEVYBAVÍTE V OHLASOVNI:

Miestny úrad mestskej časti nevydáva rodné listy, úmrtné listy ani sobášne listy. Vydávanie týchto dokladov nie je viazané na trvalý pobyt obyvateľa. Uvedené doklady vydá príslušný matričný úrad podľa miesta,  kde sa dieťa narodilo, kde sa manželia sobášili alebo kde bolo úmrtie.

Tlačivá: