Stavebné úpravy a parkovanie

Vybavujú:

Vedúci oddelenia:

Ing. Milan DERFIŇÁK
1. poschodie, č. dv. 26
tel. 055 / 302 77 18
mail: milan.derfinak@jazerokosice.sk

Vybavuje:

  • vydávanie stanovísk mestskej časti k stavbám a projektom stavieb pre územné a stavebné konania
  • prijímanie ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta
  • poskytovanie informácií občanom o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
    s odpadmi na území mestskej časti a mesta
  • poskytovanie ďalších informácií občanom týkajúcich sa nakladania s komunálnymi odpadmi, stavebnými odpadmi a inými druhmi odpadov
  • určovanie miesta pre voľný pohyb psov a kde je vstup so psom zakázaný

Informácie:

Ohlasovanie stavebných úprav a drobných stavieb:
vybavuje Stavebný úrad  Mesto Košice, pracovisko Juh, Smetanova 4, Košice,
tel. číslo 720 8011.

Výmeny okien:
nie je potrebné nahlasovať, ak sa nemení vzhľad a rozmer. Odpad z drobnej stavebnej úpravy musí byť odprataný na vlastné náklady toho, kto úpravu urobí.

Základné informácie vám poskytne aj oddelenie výstavby a investičných činností miestneho úradu, Poludníková 7, tel. 055/ 3027719, ale samotné ohlasovanie nezabezpečuje.