Informácie o MČ

História mestskej časti

V zmysle zákona SNR č. 401/1990 Zb.  je mesto Košice samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. Člení sa na 22 mestských častí, ktoré sú právnické  osoby  a  za   podmienok   ustanovených  týmto  zákonom         a  štatútom  mesta hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými             a  vlastnými finančnými príjmami. Mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom zákonom a štatútom,  vo zverenom rozsahu majú mestské  časti  postavenie  obce.  Mestské   časti  vykonávajú  aj  prenesený   výkon  štátnej   správy v rozsahu vymedzenom zákonom a v tomto rozsahu majú mestské časti postavenie obce.

Začiatky zrodu

Najčastejšie skloňovaným názvom a miestom, s ktorým sa pri pátraní po histórii územia dnešnej Mestskej časti Košice – Nad jazerom stretávame, je osada Lubina. Územie ležalo po pravej strane rieky Hornád, susedilo s dedinami Krásna nad Hornádom, Barca, Košice. Kedy a ako osada Lubina vznikla  nie  je  známe,  no  spomína  sa  už  v listine  spojenej s prvou zmienkou o ville Cassa,  teda o Košiciach,  z  roku  1230. Roku  1292  vlastnilo Lubinu mesto Košice, v roku 1337 už bola územím v rukách opátstva Krásnej nad Hornádom a bola považovaná za riadnu dedinu. V roku 1682 vyhorela, a tak
sa obyvatelia odsťahovali a žili  v obci Opátska. Podľa niektorých  zdrojov  Lubina   existovala   do   druhej   polovice 18.  storočia.  Iné   zdroje   hovoria  o tom, že sa jej zvyšok v podobe samoty zachoval až do prvej polovice 20. storočia.

Pôvodne sa na území niekdajšej Lubiny, a tiež súčasného sídliska uvažovalo, že by   tam mohla byť priemyselná oblasť potravinárskeho charakteru. Po 2. svetovej vojne
sa  v Košiciach  s rozvojom hospodárstva začala prebúdzať bytová výstavba. Proces výrazne urýchlilo budovanie hutníckeho kombinátu – Východoslovenských železiarní. Aby mohli nájsť zamestnanci VSŽ v Košiciach nový domov, naplno sa rozbehla výstavba satelitných sídlisk vytvárajúcich akýsi reťazec  okolo  historického  centra  mesta. Vznik samotného Sídliska Nad jazerom  spadá do 70 – tych rokov 20. storočia. V auguste  roku  1970  sa do novovybudovaných bytových domov nasťahovali  prvé rodiny. Celkovo bolo v sťažených geologických pomeroch postavených 9 131 bytových jednotiek. Celá oblasť obytnej zóny  je situovaná na štrkovom podloží. Názov mestskej časti je odvodený od existujúceho jazera  –  v  minulosti miesta ťažby štrkopieskov.

Postupne bola na rozrastajúcom sa sídlisku budovaná infraštruktúra a objekty občianskej vybavenosti, vrátane základných škôl, jaslí, materských škôl, nákupných        a kultúrnych centier, polikliniky, pošty, kostolov.

Geografické údaje

Mestská časť  Košice   –   Nad  jazerom  sa  nachádza   v   nadmorskej   výške   192   m  n. m. v katastrálnom území  Jazero. Má rozlohu 3,6 km² (366 ha). Situovaná je v južnej  časti mesta Košice v cestnom ťahu na Slanec. Hranicu MČ z juhozápadnej strany tvorí hlavná  komunikácia sídliska (smerujúca na Slanec), severnú a severozápadnú hranicu tvorí rýchlostná  cestná  komunikácia  vonkajšieho okruhu mesta a mestské časti (MČ) Vyšné Opátske, severovýchodnú a východnú hranicu tok rieky Hornád a južnú hranicu MČ Krásna. Mestskú časť tvoria  obytná zóna, priemyselná zóna a rekreačná oblasť samotného jazera.

Vodné toky:

Hornád

Myslavský potok

Vodné plochy:

Prírodné jazero – miesto rekreácie a oddychu obyvateľov

Seligovo jazero – slúži na priemyselné účely

Demografické údaje

Počet obyvateľov k 03.04.2024:   22670

Počet mužov: 10803

Počet žien: 11867

Z pohľadu počtu obyvateľov je Mestská časť Košice – Nad jazerom po Mestskej časti Košice   –   Západ   a  Mestskej   časti  Košice – Dargovských  hrdinov  treťou  najväčšou   mestskou  časťou  v Košiciach.

Doprava

Mestská   časť   Košice   –   Nad  jazerom  je  komunikačne  spojená s mestom električkovou a autobusovou dopravou smerom do a z centra mesta. Zabezpečené je tiež priame spojenie pre pracovníkov US Steel do železiarní. Po hranici MČ od severu     k juhu prechádza so značnou frekvenciou dopravy vnútorný okruh mesta Košice               s hlavným dopravným ťahom smeru Prešov  – Slanec, Rožňava, Miskolc.

Aktuálne zmeny v doprave nájdete na: www.imhd.sk/ke

Električky

 č.  3:    Nad jazerom – Važecká – Juh – Námestie osloboditeľov –                                                             železničná  stanica

 č. 7:     Nad jazerom – Važecká – Juh – Námestie osloboditeľov – Technická univerzita –                   Štadión Technickej univerzity

 č. 9:      Nad jazerom – Západ – Magistrát – Námestie Maratónu mieru –                                                 Štadión Lokomotívy

 č. R2:  Nad jazerom – Važecká – Vstupný areál US Steel Košice

Autobusy 

č.  13 – Krásna – Námestie Maratónu mieru

č.  19 – Napájadlá – KVP kláštor

č.  28 – Važecká – Pri Teleku

č.  52 –Krásna – Nemocnica Šaca

č.  N2: Staničné námestie – Važecká

Priemysel a služby

Priemyselnú časť mestskej časti tvoria najmä nasledujúce spoločnosti:

 • Frucona, a. s. – výroba alkoholických a nealkoholických nápojov
 • Podtatranská hydina, s. r. o. – spracovanie hydiny a výrobkov
 • Potraviny FRESH, s. r. o. – maloobchod, veľkoobchod
 • EKOLAB, s. r. o. – rozbory kvality vôd
 • EKO – TERM SERVIS, s. r. o. – meranie emisií a znečistenia ovzdušia
 • ALFOPA, s. r. o. – tlačiarne
 • ABC KLÍMA KOŠICE, s. r. o. – vzduchotechnika a klimatizácia
 • Mitsubishi – predaj a servis automobilov
 • Suzuki – predaj automobilov
 • AAA Auto – predaj automobilov

Podnikatelia a živnostníci v mestskej časti poskytujú občanom aj drobné služby: zasklievanie, rámovanie, výrobu kľúčov, šitie a opravy odevov, opravu obuvi, kadernícke a holičské služby, pedikúru, kozmetiku.

Obchodné centrá

V mestskej časti sa nachádza niekoľko obchodných centier

OC Billa

OC Branisko

OC Bukovec

OC Čingov

OC Idea

OC Kaufland

OC Galéria Naša

OC Tesco

OC Važec

Školstvo

 V mestskej časti sú materské, základné a stredné školy.

Materské školy

MŠ  Azovská ul. – mail: msazovskake@centrum.sk
MŠ  Dneperská ul. – mail: msdneperska@atknet.sk
MŠ Jenisejská ul. –  mail: jenisejskams@gmail.com
MŠ Družicová ul. – mail: msdruzicovake@centrum.sk
MŠ Galaktická ul. – mail: galakticka.ms@gmail.com

Základné školy:

ZŠ Bukovecká ul. –  mail: zsbukke@centrum.sk
SZŠ, Dneperská ul. –  mail: szsdneperska@gmail.com
ZŠ J. Urbana, Jenisejská ul. – mail: riaditel@zsjenisejska.edupage.org
ZŠ Družicová ul.   –   mail: zsdruzicova4@zsdruzicova4.sk
SZŠ, Galaktická ul. –  mail: szsgalakticka@gmail.com
ŠZŠ, Rovníková ul. –  mail: rovnikova@centrum.sk

Stredné školy

Súkromné gymnázium, Dneperská  ul. č. 1  – www.gymbosak.sk
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká ul. č. 17  – www.oabuke.netkosice.sk
Obchodná akadémia, Polárna ul. č. 1 – www.polarka.sk

Základná umelecká škola

Irkutská 1 – www.zusvoirkutska.eu.sk

Športový klub Galaktik na Galaktickej ulici – fkgalaktik@gmail.com

Kostoly

Cirkev rímskokatolícka – Farnosť svätých Košických mučeníkov
Farský úrad, Námestie Košických mučeníkov 1,  Košice – Nad jazerom
Telefón: 055/6742525, mail: : farský úrad:  mucenici@netkosice.sk
web www.fara.sk/nadjazerom/

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
Levočská č. 2, Košice – Nad jazerom
farár      tel.  055 3043911  (aj záznamník),  0911 711217
kaplán: tel.  055 6748450, 0911 711450   mail: pokrov@netkosice.sk    web www.pokrov.sk

Sídla dôležitých inštitúcií

Miestny úrad MČ Košice – Nad jazerom  – Poludníková 7 –  sekretariát tel. 302 77 11

Pošta 12 – Spišské námestie – tel. č. 674 7804

Pošta 20 – Ždiarska ul. –  tel. č. 674 66 27

Poliklinika – Spišské námestie – tel. č. 674 1240

Obvodné oddelenie Policajného zboru SR – Ladožská 1 – tel. č.  674 525

Stanica Mestskej polície, Poludníková 7 – veliteľ stanice: tel. č. 055/674 52 50-51,                koordinátor: tel. č. 055/685 31 57,    email: nadjazerom.msp@kosice.sk

Verejná knižnica J. Bocatia – pobočka v OC Čingov na Uralskej ulici                                      – tel. č. 055 / 674 18 71

Kultúrno – spoločenské zázemie

Kultúrno – spoločenské zázemie je zabezpečované najmä činnosťou kultúrneho strediska – KS Jazero. Kultúrne stredisko organizuje  akcie pre deti a dospelých – divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové  a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tance i podujatia pre širokú verejnosť.

V mestskej časti je v OC Branisko zriadené Denné centrum (predtým Klub dôchodcov), ktorého cieľovou skupinou sú predovšetkým seniori. Mestská časť pre centrum zabezpečuje technicko – organizačné zázemie a činnosť centra podporuje aj finančne. Seniori sa v Dennom centre venujú bežným voľno časovým aktivitám, ale aj kultúrnym podujatiam a chodia i na zájazdy.

V MČ sú seniori organizovaní i v Klube kresťanských seniorov, ktorý pracuje pri farskom kostole sv. Košických mučeníkov na Námestí sv. Košických mučeníkov č. 1.

Zdravie a sociálne služby:

V mestskej časti, na Uralskej ulici, sa nachádza Centrum pre deti a rodiny.
Kontakt:  www.centrumpredetiarodinykosice.sk , mail:riaditel.uralska@ded.gov.sk 
tel: 055/7295255

V mestskej časti Košice – Nad jazerom, na poliklinike na Spišskom námestí 1 od roku 2002 poskytuje sociálne služby nezisková organizácia Facilitas. Organizácia pôsobí ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb a je v ich poskytovaní  partnerom Košického samosprávneho kraja.

Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života. Snahou Facilitas n. o. je pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, v núdzi, v izolácii a poskytnúť im duševnú a ľudskú pomoc.

K poskytovaným službám patrí napríklad špecializované sociálne poradenstvo, služby rehabilitačného strediska, realizácia muzikoterapie a arteterapie.

Kontakt: 055/2433014, mobil: 0918 879 208
www.facilitas.sk

Ďalším subjektom poskytujúcim sociálne služby v Mestskej časti Košice – Nad jazerom je Občianske združenie Tvoja šanca, ktoré na Galaktickej 9 v Košiciach, v budove bývalej základnej školy, prevádzkuje Denný stacionár Tvoja šanca.

Občianske združenie je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pre dospelých spoluobčanov od 16 do 50 rokov so zdravotným znevýhodnením (telesne, mentálne, duševné, zmyslové civilizačné a kombinované obmedzenia), v celodennej prevádzke.

V stacionári organizácia ponúka napríklad: individuálne a skupinové terapeutické sedenia, spektrum edukačno- liečebných metód (muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, činnostná terapia…), rodinné poradenstvo, rehabilitáciu, socioterapiu, sociálne a právne poradenstvo a rekreačné aktivity.

Kontakt: 055/6741240, mobil: 0907933214
Email: facilitasjazero@gmail.com

https://facilitas.sk

Rekreácia a šport

Mestská časť ponúka svojim obyvateľom a ostatným návštevníkom oblasť rekreačnej lokality (RL) Jazero . Patrí k nej i vodná plocha, areál poskytuje tiež  možnosť opaľovať sa,  využiť vodný  lyžiarsky vlek,  bicyklovať sa, korčuľovať sa na kolieskových korčuliach, prechádzať sa v lesoparku
a na hrádzi. K dispozícií sú dve multifunkčné ihriská: detské a volejbalové. Pre návštevníkov je  počas leta v RL Jazero otvorených niekoľko zariadení s občerstvením.

Jazerčan

Mestská časť vydáva tri až štyrikrát ročne – podľa potreby – občasník Jazerčan.  Prináša v ňom informácie o živote mestskej časti,  o činnosti materských, základných a stredných škôl, o práci samosprávy i komisií. V roku 2018 vychádza už 26. ročník Jazerčana, ktorý dostávajú obyvatelia do schránok zadarmo. Priemerne je to pri jednom čísle 9 000 výtlačkov (Jazerčan si na webovej stránke môžete pozrieť online).

Symboly mestskej časti

Erb a vlajka (popis):

 • Erb Mestskej časti Košice – Nad jazerom:

V modrom štíte pod zlatým zvlneným brvnom strieborná plávajúca labuť v zlatej zbroji,
to všetko prevýšené zlatou ľaliou.

 • Vlajka Mestskej časti Košice – Nad jazerom:

V jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto-modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov: bieleho, modrého, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi
do tretiny jej listu.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom uznesením číslo 50 zo dňa
5. 9. 2007 prijalo obecné symboly – erb a vlajku mestskej časti tak, ako sú zapísané
v Heraldickom registri SR pod signatúrou N-117/2007. Návrh erbu a vlajky mestskej časti vypracoval JUDr. Jozef Kirst.