Ochrana osobných údajov

Dňom 25.5.2018 nadobudlo účinnosť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Mestská časť Košice – Nad jazerom, ako prevádzkovateľ informačného systému v súlade s čl. 13 vyššie uvedeného nariadenia zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom Zásady ochrany osobných údajov.