Evidencia psov

Vybavuje:

Zuzana KALAFÚSOVÁ

Kancelária č. 4
tel. : 055/ 302 77 25
mail: zuzana.kalafusova@jazerokosice.sk

Mestská časť Košice – Nad jazerom vedie evidenciu psov podľa VZN č. 34, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v nadväznosti na zákon č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

  • Po vyplnení tlačiva dostanete známku pre psa.
    Prvá známka je zdarma.
    V prípade straty alebo zničenia známky sa účtuje poplatok 3,30 €.
  • Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov.
  • Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa 90 – dňovej lehote, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
  • Vrecúška pre psov je možné vyzdvihnúť si jedenkrát ročne na základe dokladu o zaplatení dane za psa.

Zoznam psov

Tlačivo:

Dôležité upozornenie pre držiteľa psa:

Držiteľ psa je povinný podať daňové priznanie mestu Košice v súvislosti so vznikom daňovej povinnosti v zmysle VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach.

Bližšie informácie na https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane