Trhoviská

Vybavuje:

Mgr. Zuzana ŠTEFANIKOVÁ
1.posch., č. dv. 18.,
tel. 055/302 77 30,
zuzana.stefanikova@jazerokosice.sk

Cenníky:

Drobnopestovatelia – k žiadosti na predaj vlastnej zeleniny, ovocia, záhradných kvetov, priesad a podobne je potrebné predložiť podpísané čestné vyhlásenie a potvrdenie o vlastníctve pôdy, ktoré vydáva príslušný obecný úrad, kde sa pozemky nachádzajú.

Podnikatelia – k žiadosti na predaj zeleniny, ovocia, kvetov a podobne je potrebné predložiť: osvedčenie o živnostenskom oprávnení resp. výpis z obchodného registra (kópia), identifikačné údaje o podnikateľovi, teda záznamy z Daňového úradu, kde je daňový kód  elektronickej registračnej pokladnice a daňové identifikačné číslo.

       

 

 

Zmena veľkosti písma