Trhoviská

Vybavuje:

Mgr. Zuzana ŠTEFANIKOVÁ
1.posch., č. dv. 18.,
tel. 055/302 77 30,
zuzana.stefanikova@jazerokosice.sk

Cenníky:

Drobnopestovatelia – k žiadosti na predaj vlastnej zeleniny, ovocia, záhradných kvetov, priesad a podobne je potrebné predložiť podpísané čestné vyhlásenie, súhlas dotknutej osoby    a potvrdenie o vlastníctve pôdy, ktoré vydáva príslušný obecný úrad, kde sa pozemky nachádzajú. Na predaj húb, bylín, korenín, koreninových zmesí a čajovín je potrebné doložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Na predaj včelieho medu, včelích produktov a slepačích vajec drobnopestovatelia predávajú na trhovisku za podmienok stanovených osobitnými predpismi.

Podnikatelia – k žiadosti na predaj zeleniny, ovocia, kvetov a podobne je potrebné predložiť: osvedčenie o živnostenskom oprávnení resp. výpis z obchodného registra (kópia), identifikačné údaje o podnikateľovi, teda záznamy z Daňového úradu, kde je daňový kód  elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice a daňové identifikačné číslo.