Oddelenie vnútornej správy

 • Vedúca oddelenia:
  Mgr. Ivica KRAUSOVÁ
  prízemie, č. dv. 3,
  tel. 055 / 302 77 33,
  mail: ivica.krausova@jazerokosice.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pracovníci:
 • Odborná referentka –  sociálna oblasť:
  Mgr. Zuzana PETROVSKÁ
  prízemie, č. dv. 3A,
  tel. 055 / 302 77 32,
  mail: zuzana.petrovska@jazerokosice.sk
 • Odborná referentka – ohlasovňa pobytu, súpisných čísel
  Martina ZAMBORYOVÁ
  prízemie, č. dv. 5
  tel. 055/ 302 77 24
  mail: martina.zamboryova@jazerokosice.sk
 • Odborná referentka – overovania listín a podpisov
  Zuzana KALAFÚSOVÁ
  prízemie, č. dv. 4
  tel. 055 / 302 77 25
  mail: zuzana.kalafusova@jazerokosice.sk
 • Odborný referent – informačné technológie a správa sietí
  Igor DERFIŇÁK
  prízemie, č. dv. 7
  tel. 055 / 302 77 16
  mail: igor.derfinak@jazerokosice.sk
 • Kancelária prvého kontaktu
  Agáta SIKSOVÁ
  vstupná hala
  tel. : 055/ 302 77 14
  mail: agata.siksova@jazerokosice.sk ,podnety: podnety.jazero@gmail.com

 

Obsahová náplň činnosti oddelenia

 • preberá, eviduje a pripravuje starostovi na rozhodovanie žiadosti                                 o jednorazové  sociálne dávky, vydáva rozhodnutia a kontroluje účelné využívanie poskytnutých dávok
 • vytvára podmienky pre činnosť Denného centra, zabezpečuje činnosť centra podľa schváleného rozpočtu, organizuje posedenia s jubilantmi
 • vedie evidenciu  a odsúhlasuje výšku  príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle schválených zásad
 • zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov z prevádzky protialkoholickej záchytnej izby   v súlade s uzavretou zmluvou
 • vybavuje náležitosti potrebné k pochovaniu bezdomovcov a opustených občanov
 • na základe podnetu škôl vykonáva šetrenia v rodinách záškolákov a spolupracuje   pri  výchovných opatreniach v rámci sociálno – právnej ochrany detí
 • zabezpečuje pomoc opusteným občanom a ohrozeným rodinám s deťmi
 • poskytuje  poradenskú činnosť v sociálnej  a bytovej oblasti
 • vedie evidenciu bytov v mestskej časti
 • zabezpečuje  priestupkové konanie
 • vedie evidenciu priestupkov  a zabezpečuje vymáhanie uložených pokút
 • vybavuje  sťažnosti týkajúce sa kompetencií  samostatného referátu
 • vypracováva  správy o povesti  pre orgány činné v trestnom konaní
 • vedie evidenciu obyvateľov mestskej časti a plní ďalšie úlohy  vyplývajúce z platných právnych predpisov
 • vedie zoznamy ulíc mestskej časti
 • vedie evidenciu a zabezpečuje číslovanie objektov v mestskej časti (budovy,
  stavby, garáže a podobne)
 • podáva informácie a ďalšie potrebné údaje o obyvateľoch mestskej časti,           príp. o iných skutočnostiach v súlade s osobitnou právnou úpravou
 • vykonáva overovanie podpisov a osvedčovanie listín
 • zabezpečuje  správu počítačovej siete v  miestnom úrade
 • zabezpečuje  údržbu  počítačovej siete a softwaru
 • zabezpečuje   údržbu databáz
 • spravuje všetky dátové súbory v počítačovej  sieti
 • zabezpečuje prípravu pracovníkov úradu a inštaláciu  novo dodaných programov     a programových produktov
 • zabezpečuje správu programového vybavenia jednotlivých oddelení MÚ a nákup licencií
 • zabezpečuje ochranu údajov všetkých dátových súborov v zmysle bezpečnostného projektu a platnej legislatívy
 • zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle bezpečnostného projektu MÚ
  a platnej legislatívy
 • zabezpečuje správu a údržbu výpočtovej techniky a príslušenstva
 • riadi, spravuje a kontroluje činnosť trhovísk v správe mestskej časti