Oddelenie výstavby a investičnej činnosti

          Referát verejného obstarávania a investícií:                                                        

          Referát čistoty, poriadku, údržby a verejnoprospešných prác:

          Pracovníci:

 • Údržbár
  Marek VARGA v čase PN zastupuje Martin PASTOR
  1. poschodie, č. dv. 29
  tel. 055 / 302 77 19
  mail:  marek.varga@jazerokosice.sk

Obsahová náplň činnosti oddelenia

 • zabezpečuje vlastnú investičnú činnosť od plánovania investícií, tvorbu
  technických podkladov, inžiniersku činnosť a investičné dozorovanie stavieb
 • podieľa sa na zabezpečovaní finančného krytia investičnej činnosti
 • spracúva návrhy zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie mesta Košice v katastrálnom území Jazero
 • prerokúva pripomienky a podnety k návrhom zmien ÚPHSA
 • podieľa sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby mestskej časti,
  na úseku správy a údržby objektov v majetku a správe mestskej časti
 • kontroluje a vyhodnocuje investičné projekty mestskej časti v kalendárnom
  roku  na základe prijatého investičného zámeru
 • zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov  a služieb v zmysle platnej legislatívy
 • zabezpečuje plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( PHaSR )             v oblasti výstavby
 • usmerňuje činnosť v mestskej časti z hľadiska investičnej činnosti právnických         a fyzických osôb
 • podieľa sa na zabezpečovaní rozvojového programu, spracovaní návrhu rozpočtu mestskej časti a zabezpečovaní úloh s tým súvisiacich, vypracovaní všeobecne -záväzných nariadení mestskej časti
 • zastupuje mestskú časť a obhajuje miestne záujmy ako účastník konania
  o umiestnení stavby,  resp. v rámci stavebného konania

*        vedie evidenciu  a koordinuje práce spojené s obecnou službou                                            (program aktivačnej činnosti a iné)

 • v rámci kompetencií mestskej časti zabezpečuje verejné osvetlenie, údržbu komunikácií, čistotu a verejný poriadok
 • zabezpečuje údržbu majetku a zariadení mestskej časti, resp. mesta Košice
 • zabezpečuje správu a údržbu Rekreačnej lokality Jazero
 • zabezpečuje správu vodnej stavby – hrádza jazera
 • vybavuje sťažnosti týkajúce sa kompetencií oddelenia

Vybavovanie:

 • vydávanie stanovísk mestskej časti k žiadostiam o parkovacie miesto, ktorých vybavenie je v kompetencii Mesta Košice
 • vydávanie stanovísk k projektom stavieb pre územné a stavebné konania,
 • prijímanie ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta
 • poskytovanie informácií držiteľom odpadov o umiestnení a činnosti zariadení         na nakladanie s odpadmi na území mesta na základe informácií predkladaných mestom, prípadne ďalšími orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
 • poskytovanie ďalších informácií občanom týkajúcich sa nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a inými druhmi odpadov,
 • určovanie miesta, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný.