Kultúrno – spoločenské zázemie

Kultúrno – spoločenské zázemie zabezpečuje najmä Kultúrne stredisko
KS Jazero. Organizuje akcie pre deti a dospelých – divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tance i podujatia pre širokú verejnosť.

V mestskej časti je v OC Branisko zriadené Denné centrum, ktorého cieľovou skupinou sú predovšetkým seniori. Mestská časť pre centrum zabezpečuje technicko – organizačné zázemie a činnosť centra podporuje aj finančne. Seniori sa v Dennom centre venujú bežným voľno časovým aktivitám, kultúrnym podujatiam a chodia
i na zájazdy.

Na území mestskej časti sa nachádzajú aj: