Pomoc v núdzi

V živote každého z nás sa vyskytnú chvíle, keď nás trápia problémy, trpíme bolesťami, prežívame krízy, cítime sa osamelí. Zorientovať sa v spleti služieb a ich poskytovateľov, ktorí by vedeli v týchto situáciách pomôcť, je ťažké.

Preto ponúkame prehľad služieb, ktorými Mestská časť Košice – Nad jazerom zmierňuje dôsledky niektorých sociálnych situácií. Tiež návod, ako zjednodušiť posúdenie a hľadanie rýchlej a účinnej pomoci aj u ďalších pomáhajúcich.

 

Mestská časť Košice – Nad jazerom:

Poskytuje sociálne poradenstvo, ktorého úlohou je začlenenie človeka do spoločnosti.

Prostredníctvom Jednorazových dávok v hmotnej núdzi  pomáha riešiť život ohrozujúci stav hmotnej núdze občanov a ich rodín.

Centrum materiálnej pomoci slúži všetkým občanom. Jeho služby využívajú ľudia bez domova, seniori aj mamičky s malými deťmi. Ponúka oblečenie, obuv, ale aj hračky a knihy.

Stravovanie seniorov je službou, ktorú môžu využiť všetci poberatelia dôchodku. Realizuje sa v jedálni alebo prostredníctvom donášky stravy do domácnosti klienta.

Denné centrum. Hlavným poslaním denného centra je podporovať aktivitu seniorov, rodičov s deťmi a starých rodičov s vnúčatami, integrovať ich do života v spoločnosti, a tým ich zbavovať pocitu osamelosti a uspokojovať ich spoločenské potreby.

Potravinová pomoc je v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Košice – Nad jazerom vydávaná Slovenskou katolíckou charitou, regionálnym koordinátorom pre Košice, Arcidiecéznou charitou Košice.

Podpora zamestnanosti. Cieľom aktivačnej činnosti a programov na podporu zamestnávania je udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov.

 

Odporúčame:

Špecializované sociálne poradenstvo

Opatrovateľská služba je forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje priamo v domácnosti klientov.

Bývanie .Prideľovanie bytov v meste Košice je v kompetencii mesta. Upravené je VZN mesta č. 194/2018. Toto upravuje pravidlá prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice vyčlenených pre osobitné sociálne skupiny  a podmienky zaradenia do zoznamu uchádzačov o nájom sociálnych bytov.

Portalmalina- národný navigátor dostupnej služby v situácii bezvládnosti, ktorého cieľom je predísť situáciám bezradnosti, zhoršenia stavu v dôsledku neskorého zabezpečenia potrebnej služby.

Bezplatná právna pomoc

 

Užitočné odkazy:

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v meste Košice

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Mesto Košice

Košický samosprávny kraj

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Slovenský červený kríž Košice

Sociálna poisťovňa

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zákon o sociálnych službách

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon o službách zamestnanosti

Navody.digital. Portál, ktorý jednoduchým spôsobom sprevádza občanov elektronickými službami.

 

 

Dokumenty a príručky:

Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – praktický sprievodca rozličnými formami pomoci

Potrebujem pomoc, čo mám robiť?