Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi v zmysle  § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. – Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Žiadosť o poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi

K žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi treba priložiť:

 • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o výške: poberaných opakovaných dávok  v hmotnej núdzi, rodinných prídavkov, rodičovského príspevku, výživného a podobne
 • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o zaradení
  do evidencie uchádzačov o zamestnanie (v negatívnom prípade potvrdenie o minulých obdobiach evidencie)
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberanej dávky v nezamestnanosti
 • čestné vyhlásenie o nemajetnosti
 • doklad o platbe za služby spojené s užívaním bytu napr. SIPO, poštová peňažná poukážka, nájomná zmluva ( fotokópia za jeden posledný mesiac),
 • výmer Sociálnej poisťovne o výške dôchodku (potvrdenie z pošty, výpis z účtu)
 • doklad o príjme partnera – priemerný čistý mesačný zárobok
 • potvrdenie o návšteve školy, fotokópia vysvedčenia
 • rozsudok o rozvode, resp. zverení detí do osobnej starostlivosti.

Na jednorazové dávky nie je právny nárok, výška dávky sa určuje podľa rozpočtu
a sociálnych podmienok žiadateľa a účelu použitia.

O podrobnostiach a potrebných dokladoch pre konkrétny prípad získate informácie osobne.

Vybavujú:

Mgr. Ivica KRAUSOVÁ prízemie, č. dv. 3,
tel. 055 / 302 77 33,
mail: ivica.krausova@jazerokosice.sk

Mgr. Zuzana PETROVSKÁ
prízemie, č. dv. 3A,
tel. 055 / 302 77 32,
mail: zuzana.petrovska@jazerokosice.sk

Zmena veľkosti písma