Bývanie

VZN mesta Košice č. 194 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (ďalej len „pravidlá prenajímania sociálnych bytov“)

Zoznam sociálnych bytov mesta Košice

Kontakt – bytový úsek referátu sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice:

JUDr. Kucharíková Eva č. tel. 055/ 64 19 195 mail: eva.kucharikova@kosice.sk

Ing. Nagyová Jana č. tel. 055/ 64 19 226 mail: jana.nagyova@kosice.sk

Vandlíková Ingrid č. tel. 055/ 64 19 300 mail: ingrid.vandlikova@kosice.sk

Ing. Bc. Vojtková Martina (malometrážne byty) č. tel. 055/ 64 19 121 mail: martina.vojtkova@kosice.sk