Jednorazové dávky a sociálne služby

Vybavujú:

Vedúca oddelenia:
Mgr. Ivica KRAUSOVÁ
prízemie, č. dv. 3,
tel. 055 / 302 77 33,
mail: ivica.krausova@jazerokosice.sk

Mgr. Zuzana PETROVSKÁ
prízemie, č. dv. 3A,
tel. 055 / 302 77 32,
mail: zuzana.petrovska@jazerokosice.sk

Mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi v zmysle  § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. – Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Žiadosť o poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi

K žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi treba priložiť:

 • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o výške: poberaných opakovaných dávok  v hmotnej núdzi, rodinných prídavkov, rodičovského príspevku, výživného a podobne
 • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o zaradení
  do evidencie uchádzačov o zamestnanie (v negatívnom prípade potvrdenie o minulých obdobiach evidencie)
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberanej dávky v nezamestnanosti
 • čestné vyhlásenie o nemajetnosti
 • doklad o platbe za služby spojené s užívaním bytu napr. SIPO, poštová peňažná poukážka, nájomná zmluva ( fotokópia za jeden posledný mesiac),
 • výmer Sociálnej poisťovne o výške dôchodku (potvrdenie z pošty, výpis z účtu)
 • doklad o príjme partnera – priemerný čistý mesačný zárobok
 • potvrdenie o návšteve školy, fotokópia vysvedčenia
 • rozsudok o rozvode, resp. zverení detí do osobnej starostlivosti.

Na jednorazové dávky nie je právny nárok, výška dávky sa určuje podľa rozpočtu a sociálnych podmienok žiadateľa a účelu použitia.

O podrobnostiach a potrebných dokladoch pre konkrétny prípad získate informácie osobne.

(Tlačivo “ žiadosť na jednorazovú dávku“ nie je, žiadateľ podáva svojimi slovami napísanú žiadosť)

Ďalšie kompetencie Mestskej časti Košice – Nad jazerom v sociálnej oblasti:

 • spoločné stravovanie pre dôchodcov (poberateľov starobného, predčasného starobného, invalidného, sociálneho, vdovského a pod. dôchodku), pre imobilných sprostredkuje donášku obedov do domácnosti
 • podnety a sťažnosti občanov podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • porušenia VZN Mestskej časti Košice – Nad jazerom
 • prijíma podnety týkajúce sa zanedbávania starostlivosti alebo týrania maloletých detí, seniorov a podobne
 • spolupôsobí pri výkone sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately dospelých
 • na základe podnetu škôl alebo občanov šetrí v rodinách, v prípade ohrozených maloletých detí spolupracuje pri súdom alebo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR uložených výchovných opatreniach
 • rieši nepriaznivú sociálnu situáciu občanov a ohrozených rodín s deťmi (zabezpečovanie prístrešia, umiestnenie do zariadení sociálnych služieb, napríklad do útulkov, domovov sociálnych služieb, zariadení opatrovateľskej služby, zdravotníckych zariadení, domovov pre seniorov a krízových centier
  pre rodičov s deťmi)
 • rieši zabezpečovanie pomoci pre imobilných občanov (napríklad sprostredkovanie prepravnej služby)
 • zabezpečuje materiálno – technickú základňu pre činnosť Denného centra (bývalý Klub dôchodcov)
 • opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu jej sprostredkovaním, pre imobilných a osamelých občanov vybavuje doklady potrebné pre poskytnutie týchto služieb
 • poskytuje sociálne poradenstvo ako prostriedok na riešenie problémových situácií občanov (napríklad informácie o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, informácie slúžiace na orientáciu v druhoch sociálnych služieb a možnosti ich využitia konkrétnym občanom, základné právne poradenstvo a informácie o komplexnom bezplatnom právnom poradenstve osobám v stave hmotnej núdze)
 • výkon funkcie opatrovníka pre občanov, ktorým bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, alebo ktorí boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak nie je iná osoba v blízkom okolí takéhoto občana)

Nevybavujeme:

 • priame poskytovanie opatrovateľskej služby – kompetencia Mestskej časti       Košice – Juh a ďalších verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
 • poskytovanie ošetrovateľskej služby (agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – zdravotná starostlivosť preplácaná zdravotnými poisťovňami           sa vybavuje u obvodného lekára občana)
 • žiadosti o pridelenie bytu (sociálneho, nájomného, bytu osobitného určenia, malometrážneho…)- kompetencia Magistrátu mesta Košice
 • vydávanie preukazu a parkovacieho preukazu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím – kompetencia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (pracovisko Staničné námestie 9, Košice)
 • prideľovanie parkovacieho miesta pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím – kompetencia Magistrátu mesta Košice (mestská časť dáva len stanovisko – odd. výstavby a investičných činností)
 • kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z.
  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (peňažné príspevky na osobnú asistenciu, kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky, na úpravu pomôcky,     na opravu pomôcky, na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu osobného motorového vozidla, na prepravu,
  na úpravu bytu, rodinného domu, garáže, na kompenzáciu zvýšených výdavkov
  a na opatrovanie) – kompetencia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (pracovisko Staničné námestie 9, Košice)
 • žiadosti o zabezpečenie rampy, resp. plošiny pre imobilných občanov
 • žiadosti o poskytnutie opakovaných dávok v hmotnej núdzi na základe zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi – kompetencia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (pracovisko Žižkova 21, Košice)
 • žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie – kompetencia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (pracovisko Popradská 74, Košice)
 • príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pri úmrtí (štátne sociálne dávky) – kompetencia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (pracovisko Žižkova 21, Košice)
 • rodinné prídavky – kompetencia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (pracovisko Žižkova 21, Košice)
 • žiadosti týkajúce sa evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, dôchodkov
  a zápočtov odpracovaných rokov
 • poskytovanie komerčných právnych služieb

Tlačivá: