Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Mestská časť Košice – Nad jazerom
Sídlo: Poludníkova 7 040 12 Košice

Štatutárny zástupca:
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová , starostka
e-mail: ing.lenkakovacevicova@gmail.com
Telefón: + 421-55-302 77 12
Fax: + 421-55-67 41 690

IČO: 00691038
DIČ: 2022441850
Bankové spojenie: VÚB Košice,. a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 1492 8512

Kontaktná osoba: Ing. Jana Janotková
Tel.kontakt: 055/302 77 21
E-mail: jana.janotkova@jazerokosice.sk

Viac informácií nájdete na Profile obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie a v Detaile objednávateľa na portáli Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko).