Oddelenie kancelárie starostu

          Pracovníci:

 

Obsahová náplň činnosti oddelenia

 • zabezpečuje  administratívnu   agendu starostu mestskej časti miestneho úradu  a vybavuje jej korešpondenciu
 • zostavuje návrh pracovného programu starostovi
 • vedie  evidenciu dohodnutých   jednaní  a predkladá   príslušné podklady  a  materiály ku konaniu
 • zvoláva   pracovné  porady   miestneho úradu,   vyhotovuje  záznamy  z  porád, zabezpečuje ich  rozoslanie
 • preveruje  materiály  predkladané  starostovi  k  podpisu z hľadiska úplnosti a vecnej správnosti za oddelenie kancelárie starostky
 • vedie  centrálnu  evidenciu  podaných sťažností
 • vedie  evidenciu  a  vybavuje   podania  v zmysle  zákona  o  slobodnom  prístupe k informáciám
 • doručovanie písomností formou verejnej vyhlášky
 • vymáhanie pohľadávok mestskej časti a vedenie ich evidencie
 • organizovanie volieb a referenda
 • zabezpečuje spracovanie, vydávanie a roznášku občasníka „Jazerčan“
 • vedie kroniku mestskej časti
 • vybavuje žiadosti v zmysle VZN č. 44 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 • prijíma oznámenia o konaní kultúrnych podujatí konaných na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom
 • zabezpečuje – v spolupráci s ostatnými oddeleniami – prípravu zasadnutí miestneho  zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy mestskej časti, a to po stránke:  organizačnej,  technickej aj obsahovej
 • posudzuje materiály predkladané na rokovanie z hľadiska zákonnosti a súladu s vnútro – organizačnými právnymi predpismi mestskej časti
 • zabezpečuje vyhotovovanie: zápisníc z rokovania miestneho zastupiteľstva (MiZ) a ostatných orgánov samosprávy uznesení z rokovaní týchto orgánov a rozosiela ich príslušným nositeľom úloh
 • vypracúva návrhy vnútro – organizačných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení  mestskej časti v spolupráci s ostatnými oddeleniami
 • vypracúva odborné stanoviská a posudky k návrhom právnych noriem a zákonov
 • posudzuje návrhy zmlúv a zabezpečuje k tomu príslušné odborné podklady a materiály
 • vedie evidenciu zmlúv miestneho úradu
 • vedie podpisovú knihu predložených zmlúv
 • vedie a vybavuje agendu prísediacich Okresného súdu Košice II.
 • vedenie a vybavuje evidenciu žiadostí o udelenie štátneho občianstva
 • vypracúva návrhy žalôb a podaní  na súd a návrhy na súdnu exekúciu
 • vybavuje sťažnosti týkajúce sa kompetencie oddelenia

Obsahová náplň činnosti CO, BOZP, PO:

 • v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy CO spracováva a priebežne upresňuje analýzu zraniteľnosti mesta za svoje územie a informuje orgány CO
 • zoznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na území mestskej časti, ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť majetok, zdravie alebo život svojich zamestnancov alebo iných osôb, a tie následne zapracováva do analýzy rizík ohrozenia územia mestskej časti
 • na základe analýzy zraniteľnosti a záverov havarijných plánov podnikov a   prevádzok  mestskej časti spracováva plán ochrany obyvateľstva mestskej časti pred následkami  mimoriadnej udalosti: tento plán predkladá orgánom CO  mesta pre spracovanie celkového plánu CO mesta
 • zodpovedá za   organizovanie  a   zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby CO so zameraním na včasné informovanie obyvateľov mestskej časti o postupe        pri mimoriadnej udalosti
 • v súčinnosti s podnikateľmi v mestskej časti, ktorí skladujú, vyrábajú alebo používajú  škodliviny a nebezpečné látky, koordinuje plnenie úloh a opatrení pre včasné  varovanie a vyrozumenie obyvateľstva mestskej časti a pri zabezpečovaní špeciálnych  prostriedkov individuálnej ochrany
 • v spolupráci s obvodným úradom štátnej správy CO vedie prehľad o zabezpečení obyvateľov mestskej časti
 • v spolupráci s  orgánom štátnej správy CO spracováva plán výdaja prostriedkov individuálnej ochrany
 • spracováva plán ukrytia zamestnancov miestneho úradu a obyvateľov mestskej časti  a údržbu vybraných stavieb
 • plánuje a zabezpečuje evakuáciu osôb vyhlásenú orgánmi CO mesta z ohrozeného územia.  Po  vyhlásení evakuácie riadi jej priebeh prostredníctvom evakuačnej komisie v spolupráci s orgánmi štátnej správy a orgánmi CO mesta. Zoznamy evakuovaných  osôb mestskej časti podliehajúcich brannej povinnosti s uvedením evakuačného miesta  odovzdáva Mestskej vojenskej správe
 • zabezpečuje úlohy na úseku PO a BOZP vyplývajúce z platnej legislatívy