Oddelenie ekonomické

          Pracovníci:

 

Obsahová náplň činnosti oddelenia

 • zodpovedá za zostavenie viacročného programového rozpočtu, metodicky usmerňuje rozpočtový proces
 • po skončení rozpočtového roka  údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do  záverečného účtu mestskej časti
 • počas rozpočtového roka na základe podkladov z jednotlivých oddelení zabezpečuje spracovanie a predkladanie rozpočtových opatrení
 • periodicky  vyhodnocuje  plnenie  príjmovej  a čerpanie výdavkovej  časti  rozpočtu, plnenie programov
 • zabezpečuje spracovanie monitorovacej a hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu
 • spracováva údaje o schválenom rozpočte, jeho zmenách v informačnom systéme mestskej časti a poskytuje údaje do systému RIS SAM
 • sleduje tvorbu a čerpanie peňažných fondov mestskej časti
 • sleduje a vykonáva vyúčtovanie účelových dotácií vo vzťahu k rozpočtu Slovenskej republiky a k mestu Košice
 • vedie a zodpovedá za účtovníctvo mestskej časti a koordinuje všetky úlohy s tým spojené
 • zabezpečuje zostavenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre overenie hospodárenia auditom
 • zverejňuje účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora v Registri účtovných závierok
 • zabezpečuje obeh účtovných dokladov
 • zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu účtovného rozvrhu
 • koordinuje  a   usmerňuje  činnosť  pri výkone  finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole
 • spracováva štatistické výkazy na základe vyžiadania štatistického  úradu
 • zabezpečuje hospodárenie s   majetkom   mestskej   časti   a  majetkom zvereným do  správy  a nájmu a  vedie jeho evidenciu v súlade s platnými predpismi
 • zabezpečuje oceňovanie a odpisovanie hmotného a nehmotného majetku mestskej  časti
 • zabezpečuje poistenie hnuteľného  a nehnuteľného majetku mestskej časti
 • vypracováva zmluvy o prevode vlastníctva a nájomné zmluvy týkajúce sa objektov vo vlastníctve a v správe mestskej časti  v súlade s platnými predpismi
 • zabezpečuje rozúčtovanie  faktúr  jednotlivým  nájomcom  za  služby
 • sleduje platby týkajúce sa nájomných zmlúv  a zasiela výzvy na úhradu, dáva podklady k vymáhaniu nesplácaných  pohľadávok  prostredníctvom súdu
 • vydáva osvedčenia pre samostatne hospodáriacich roľníkov
 • vedie evidenciu podnikateľských subjektov v mestskej časti
 • zabezpečuje správu trhových miest v mestskej časti
 • zabezpečuje procesy vyplývajúce zo zákona o hazardných hrách
 • pripravuje podklady a materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií
 • spolupracuje pri materiálno – technickom zabezpečení volieb, referend a sčítaní ODB
 • spolupracuje pri archivácii agendy
 • spolupracuje pri vybavovaní podnetov a sťažností týkajúcich sa kompetencie oddelenia
 • spolupracuje pri zostavovaní plánu a pri procese verejného obstarávania tovarov a služieb
 • spolupracuje pri poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám