Oddelenie kultúry, športu a marketingu

Oddelenie kultúry, športu a marketingu má zriadené pracovisko v:

Kultúrne stredisko Jazero
OC Branisko
Spišské námestie č. 1

          Pracovníci:       

 Obsahová náplň činnosti oddelenia

 • ponúka možnosti filmovej produkcie a prezentácie veľkoplošným plátnom
 • vytvára a zabezpečuje krúžky umenia a športové krúžky pre deti, mládež                   aj dospelých (napr. karate, aerobic, kalanetika, joga, pilates, lady aerobic, mažoretky deti a seniori, zumba, brušné tance, cvičenie na loptách Bossu,       body, staling. overball)
 • vytvára podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť v MČ
 • zabezpečuje výučbu jazykových kurzov pre deti a dospelých
 • organizuje kurzy fotografovania a pravidelné vernisáže členov foto-klubu
 • zabezpečuje prevádzku galérie fotografie
 • poskytuje priestory pre účelové prenájmy fyzickým a právnickým osobám
  (napríklad oslavy, predaje, prezentácie)
 • administratívne a organizačne zabezpečuje pravidelné / jednorazové prenájmy priestorov kultúrnych stredísk ( KS ) a Denného centra
 • ponúka možnosti premietania filmov a rozprávok pre MŠ, ZŠ a SŠ
 • navrhuje, organizuje a zabezpečuje vlastné pravidelné / jednorazové spoločensko-kultúrne a spoločenské programy, podujatia (Talent show, športové maratóny….)
 • spolupracuje pri príprave športových, kultúrnych, spoločenských podujatí a akcií       s mestom Košice, komisiami pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Nad jazerom aj ďalšími inštitúciami
 • spolupracuje s predškolskými zariadeniami, so školami a školskými zariadeniami pôsobiacimi na území MČ v oblasti kultúry a propagácie prác a zručností
 • pomáha pri propagácii aktivít a podujatí MČ
 • podieľa sa na príprave materiálov do občasníka Jazerčan ( kultúrne podujatia, kurzy )
 • participuje na príprave kultúrnych podujatí usporadúvaných mestskou časťou
 • ponúka predstavenia a výchovné koncerty pre školské a predškolské zariadenia     v mestskej časti
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti kultúry
 • vedie komisie pôsobiace pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Nad jazerom      k spolupráci pri organizovaní, participácii  a propagácii kultúrnych a športových podujatí  realizovaných mestskou časťou