Stravovanie seniorov

Máte záujem o stravovanie či donášku obedov? 

Mestská časť Košice – Nad jazerom, v súlade s výsledkami výberového konania dodávateľa, zabezpečila:

1. Stravovanie v jedálni firmy Frucona na Textilnej ulici v Košiciach.

Jedálny lístok Frucona

Obedy sa objednávajú z ponuky deň vopred.

Na základe uznesenia č. 1054 zo dňa 17. 06. 2022 s účinnosťou od 01.07.2022  bude príspevok mesta na stravovanie dôchodcov vo výške 2,00 € na jeden obed pre:

a)      dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500,00 € mesačne,

b)      dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,00 € mesačne,

c)      dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500,00 € mesačne na jedného dôchodcu.

2. Obedy pre dôchodcov so zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom z Mestskej časti Košice – Nad jazerom sa budú nosiť z jedálne na Vojvodskej 5 v Košiciach 〈MČ – Juh〉.

https://www.kosicejuh.sk/jedalen/

 

Splnenie podmienky na príspevok na stravovanie občan preukazuje:

  • platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v MČ Košice – Nad jazerom,
  • aktuálnym rozhodnutím Sociálnej poisťovne, Ústredia v Bratislave o priznaní dôchodku, alebo potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica o výške a druhu dôchodku,
  • čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb

Cestne-vyhlasenie-od-1.1.2023

Dovoz stravy do domácnosti

Imobilní občania, ktorí nie sú schopní stravovania sa v jedálni osobne, môžu prostredníctvom opatrovateľskej služby požiadať o donášku stravy do domácnosti (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby je možné iba na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu, resp. obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu).

Dovoz stravy do domácnosti v obedári je zabezpečovaný za úhradu 0,74 € / 1 obed.

Pokiaľ využívate tieto služby, je potrebné doručiť na miestny úrad aj tlačivá:

a.) čestné vyhlásenie

b.) súhlas dotknutej osoby

Pokiaľ si nemáte možnosť si formulár vytlačiť, radi vám pomôžeme priamo na miestnom úrade.

Nezabudnite si vziať aj doklad totožnosti, budeme ho potrebovať – budú sa uzatvárať nové dohody o spoločnom stravovaní.

Bližšie informácie o obedoch a donáške stravy do domácnosti Vám poskytnú:

Mgr. Ivica KRAUSOVÁ prízemie, č. dv. 3,
tel. 055 / 302 77 33,
mail: ivica.krausova@jazerokosice.sk

Mgr. Zuzana PETROVSKÁ
prízemie, č. dv. 3A,
tel. 055 / 302 77 32,
mail: zuzana.petrovska@jazerokosice.sk