Stravovanie seniorov

Máte záujem o stravovanie a donášku obedov? 

 

Mestská časť Košice – Nad jazerom, v súlade s výsledkami výberového konania dodávateľa, zabezpečila stravovanie v jedálni firmy Frucona na Textilnej ulici v Košiciach, odkiaľ sa realizuje aj roznáška stravy do domácností seniorov.

Jedálny lístok Frucona

Obedy sa objednávajú z ponuky deň vopred.

V  zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. č. 338 zo dňa 20.-21. februára 2020 v nadväznosti na § 10 ods. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a na § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice sa cena stravného lístka stanovuje takto:

Základná cena stravného lístka Frucona: 3,0  

Kategórie podľa výšky dôchodku v €
Účelový príspevok mesta/1 obed
Príspevok MČ/1 obed

Príspevok spolu/1 obed

Platba dôchodcu/1 obed

1.

do 415

1,00 €

0,17 €

1,17 €

1,83 €

2.

od  415,01

0 €

0,17 €

0,17 €

2,83 €

Splnenie podmienky na príspevok na stravovanie občan preukazuje:

  • platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v MČ Košice – Nad jazerom,
  • aktuálnym rozhodnutím Sociálnej poisťovne, Ústredia v Bratislave o priznaní dôchodku, alebo potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica o výške a druhu dôchodku,
  • čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb
Čestné vyhlásenie od 1. 4. 2019

Dovoz stravy do domácnosti

Imobilní občania, ktorí nie sú schopní stravovania sa v jedálni osobne, môžu prostredníctvom opatrovateľskej služby požiadať o donášku stravy do domácnosti (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby je možné iba na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu, resp. obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu).

Dovoz stravy do domácnosti v obedári je zabezpečovaný za úhradu 0,74 € / 1 obed.

Bližšie informácie o obedoch a donáške stravy do domácnosti Vám poskytnú:

Mgr. Ivica KRAUSOVÁ prízemie, č. dv. 3,
tel. 055 / 302 77 33,
mail: ivica.krausova@jazerokosice.sk

Mgr. Zuzana PETROVSKÁ
prízemie, č. dv. 3A,
tel. 055 / 302 77 32,
mail: zuzana.petrovska@jazerokosice.sk

 

Zmena veľkosti písma