Stravovanie seniorov

 

 

Máte záujem o stravovanie a donášku obedov? 

 

Mestská časť Košice – Nad jazerom, v súlade s výsledkami výberového konania dodávateľa, zabezpečila stravovanie v jedálni firmy Frucona na Textilnej ulici v Košiciach, odkiaľ sa realizuje aj roznáška stravy do domácností seniorov.

Jedálny lístok Frucona

Obedy sa objednávajú z ponuky deň vopred.

    Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Košice č. 514 zo dňa 20. októbra 2020, s účinnosťou od 1. januára 2021 bude príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 1,20 Eur na jeden obed pre:

a) dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 475,00 €
mesačne,
b) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 475,00 € mesačne,
c) dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane
výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 475,00 € mesačne na
jedného dôchodcu

Základná cena stravného lístka : 3,30  

Kategórie podľa výšky dôchodku v €
Účelový príspevok mesta/1 obed
Príspevok MČ/1 obed

Príspevok spolu/1 obed

Platba dôchodcu/1 obed

1.

do 475

1,20 €

0,17 €

1,37 €

1,93 €

2.

od  475

0 €

0,17 €

0,17 €

3,13 €

Splnenie podmienky na príspevok na stravovanie občan preukazuje:

  • platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v MČ Košice – Nad jazerom,
  • aktuálnym rozhodnutím Sociálnej poisťovne, Ústredia v Bratislave o priznaní dôchodku, alebo potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica o výške a druhu dôchodku,
  • čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb

Čestné vyhlásenie od 1.1.2022

Dovoz stravy do domácnosti

Imobilní občania, ktorí nie sú schopní stravovania sa v jedálni osobne, môžu prostredníctvom opatrovateľskej služby požiadať o donášku stravy do domácnosti (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby je možné iba na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu, resp. obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu).

Dovoz stravy do domácnosti v obedári je zabezpečovaný za úhradu 0,74 € / 1 obed.

Bližšie informácie o obedoch a donáške stravy do domácnosti Vám poskytnú:

Mgr. Ivica KRAUSOVÁ prízemie, č. dv. 3,
tel. 055 / 302 77 33,
mail: ivica.krausova@jazerokosice.sk

Mgr. Zuzana PETROVSKÁ
prízemie, č. dv. 3A,
tel. 055 / 302 77 32,
mail: zuzana.petrovska@jazerokosice.sk

 

Zmena veľkosti písma