Bezplatná právna pomoc

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku.

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Košice

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice
  Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100 E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk
 
Územná pôsobnosť kancelárie:
okres Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov

 

Kedy má klient/klientka nárok na poskytnutie právnej pomoci?

Aké sú podmienky?

Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má klient/klienta vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

1) nachádza sa v stave materiálnej núdze – v stave materiálnej núdze sa klient/klientka nachádza vtedy, keď jeho/jej príjem nedosahuje 1,4 násobok sumy životného minima a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom.

2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu – ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej pomoci, po jeho posúdení centrom javí ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre nedostatok dôkazov.

3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom – splnenie tejto podmienky sa žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje sumu minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič žiada o zvýšenie výživného na dieťa).

 

Právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou 20% trov právneho zastúpenia má klient/klientka vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

1) príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,

3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.

 

Ako má klient/klientka postupovať, ak chce požiadať o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podáva klient písomne na predpísanom tlačive (PDF)- jej zaslaním na poštovú adresu niektorej z kancelárií centra alebo osobne v podateľni kancelárie centra.

 

Zdroj:http://www.centrumpravnejpomoci.sk/