Špecializované sociálne poradenstvo

Podľa zákona o sociálnych službách ( zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) je sociálne poradenstvo odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Špecializované sociálne poradenstvo je v Košickom kraji poskytované bezplatne subjektmi

ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE
(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Občania bez domova, odchovanci detských domovov, nezamestnaní občania, občania v hmotnej núdzi, občania rómskej komunity, ŤZP, seniori v nepriaznivej sociálnej situácii.

Košice, Bočná 2
Kontakt: 0910 842 577, 0910 852 110
E-mail: poradna.kosice@charita-ke.sk

Michalovce, Okružná 3657
Kontakt: 0911 174 094
E-mail: poradna.michalovce@charita-ke.sk

FACILITAS, n. o.
(2 špecializovaní sociálni poradcovia)
Deti a mládež, ktorých výchova je vážne ohrozená, deti s poruchami správania, s problematickým vývojom, zneužívané, týrané a zanedbávané deti. Rodiny, ktoré zlyhali vo svojej výchovnej funkcii, rodiny v rozvodovom konaní, osamelí rodičia, ŤZP, osoby po výkone trestu, nezamestnaní.

Košice, Spišské námestie 4 (sídlisko nad Jazerom)
Kontakt: 055/ 674 12 40, 0907 933 214
E-mail: facilitas@post.sk
www.facilitas.sk

FENESTRA
(2 špecializovaní sociálni poradcovia)
Ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie zo strany manžela a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie páchané otcom.

Košice, P.O.BOX F-12, 042 92 Košice
Kontakt: 0911 440 808 (pre klientky)
0911 224 777 (pre verejnosť)
E-mail: fenestra@fenestra.sk
www.fenestra.sk

MIESTO POD SLNKOM, n.o.
(2 špecializovaní sociálni poradcovia)
Jednotlivci, dvojice a rodiny v sociálnych situáciách vedúcich k sociálnemu vylúčeniu, hmotnej a sociálnej núdzi.

Košice, Hlavná 68
Kontakt: 055/ 625 01 51, 0903 851 823
E-mail: eli.ke@stonline.sk
www.miestopodslnkom.sk

OZ CASSOVIA ACADEMICA
(4 špecializovaní sociálni poradcovia)
Občania v sociálnej alebo v hmotnej núdzi, občania s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci, nezamestnaní.

Košice, Alžbetina 28
Kontakt: 0918 459 885
E-mail: poradna.kosice@gmail.com
Košice-okolie, Obecný úrad Košické Olšany č. 118
Košice-okolie, Obecný úrad Haniska č. 248
Košice-okolie, Obecný úrad Rozhanovce, SNP 48
Kontakt: 0918 459 885
E-mail: poradna.kosice@gmail.com

Michalovce, A.V. Suvorova 274/28
Kontakt: 0902 510 166
E-mail: margovajana@gmail.com
www.cassoviaacademica.vlastnyweb.sk

OZ DETI SLNKA
(2 špecializovaní sociálni poradcovia)
Občania, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, občanom, na ktorých je páchané násilie, alebo sú ohrozené domácim násilím, občanom dlhodobo nezamestnaným, občania s nádorovým ochorením alebo iným závažným zdravotným postihnutím, občania po výkone trestu, odchovanci detských domovov a drogovo závislí.

Krompachy, Poštová 1123
Kontakt: 0905 258 909
E-mail: kkatarinay@gmail.com

Gelnica, Športová 14
Kontakt: 0918 717 325
E-mail: gabrielagabrikova55@centrum.sk
www.ozdetislnka.sk

OZ HANA
(2 špecializovaní sociálni poradcovia)
Ženy žijúce v okrese Spišská Nová Ves zažívajúce rodovo podmienené násilie.

Spišská Nová Ves, P.O.BOX 38, Spišská Nová Ves
Kontakt: 0903 404 483 (pre klientky)
0903 404 471 (pre verejnosť)
E-mail: ozhana.snv@gmail.com
www.ozhana.sk

OZ POMOC RODINE
(2 špecializovaní sociálni poradcovia)
Ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie so zameraním na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.

Michalovce, P.O.BOX 142
Kontakt: 056/ 688 44 73, 0908 954 873
E-mail: pomocrodine@pomocrodine.sk
www.pomocrodine.sk

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
(1 špecializovaný poradca)
občania s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným, seniori a nezamestnaní občania.

Košice, Južná trieda č. 23
Kontakt: 055/6719358, 0944 554 522
E-mail: pscentrum@pscentrum.sk
www.pscentrum.sk

SLOVENSKÁ ÚNIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCI HUMENNÉ
(0,5 úväzku špecializovaného poradcu)
občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, predovšetkým so sluchovým a viacnásobným postihnutím, ich rodinným príslušníkom a priateľom.

Michalovce, Okružná 3567
Kontakt: 0944 129 089
E-mail: zsp.zo.he@gmail.com
www.susp-michalovce.webnode.sk

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
(2 špecializovaní poradcovia)
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich rodinní príslušníci.

Košice, Komenského 19
Kontakt: 055/622 22 05, 055/622 48 68, 0903 782 836
E-mail: poradna.ke@redcross.sk
http://kosice.redcross.sk/specializovane_socialne_poradenstvo

SocioCentrum
(2 špecializovaní poradcovia)
osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, osoby zdravotne a sociálne znevýhodnené, osoby ohrozené sociálnych vylúčením.

Rožňava, Akademika Hronca č. 9
Kontakt: 0907 308 176
E-mail: sociocentrum@centrum.sk, sociocentrum@gmail.com
Facebook.com/SocioCentrum

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Osamelí rodičia, matky v núdzi, mladí dospelí končiaci pobyt v detskom domove, občania po výkone trestu, jednotlivci a  skupiny z marginalizovaného sociálneho prostredia, jednotlivci a rodiny v krízovej situácii, ZŤP, občania vo vyššom veku, ľudia bez domova, osoby závislé na návykové látky, osoby s nelátkovou závislosťou.

Spišská Nová Ves, Jesenského 5
Kontakt: 0902 095 817, 0914 320 521, 0903 982 646
E-mail: marta.chabadova@caritas.sk
zuzana.sariska@caritas.sk
gabriela.kucharova@caritas.sk

Smižany, Námestie M. Pajdušáka 3
Kontakt. 0903 982 646
E-mail: zuzana.sariska@caritas.sk

SVETIELKO POMOCI, n.o.
(1 špecializovaný poradca)
rodiny s detským onkologickým pacientom v liečbe, alebo s detským onkologickým pacientom s terminálnym štádiom liečby na území Košického samosprávneho kraja.

Košice, Pražská č. 4
Kontakt: 0903 821 676
E-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk
www.svetielkopomoci.sk

ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
(3,5 špecializovaných sociálnych poradcov)
Občania so zrakovým postihnutím, rodinní príslušníci občanov so zrakovým postihnutím.

Košice, Park obrancov mieru 1
Kontakt: 055/ 632 47 15, 055/ 632 07 72
E-mail: unss.kosice@unss.sk

Michalovce, Nám. Osloboditeľov 77
Kontakt: 0911 636 430
E-mail: babulakova@unss.sk

Sobrance, Kpt. Nálepku 1
Kontakt: 0911 636 430
E-mail: babulakova@unss.sk

Kráľovsky Chlmec, L. Koshutta 99
Kontakt: 0911 636 430
E-mail: babulakova@unss.sk

Veľké Kapušany, Hlavná 58 (budova bývalého kina)
Kontakt: 0911 636 430
E-mail: babulakova@unss.sk

Rožňava, NsP sv. Barbory č. d. 50, 0.posch
Kontakt: 0911 636 423
E-mail: unss.kosice@unss.sk

Spišská Nová Ves, Fabíniho 9
Kontakt: 0911 636 463
E-mail: forgacova@unss.sk
www.kosice.unss.sk

ÚSMEV AKO DAR, o.z.
(3 špecializovaní sociálni poradcovia)
Rodiny a osamelí rodičia v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. Mladí dospelí bez podpory po ukončení poskytovania starostlivosti v detskom domove.

Košice, Kováčska 28
Kontakt: 055/230 44 01
E-mail: mihalova@usmev.sk;
ondovcikova@usmev.sk

Košice – okolie, Podzámok 112/19 Jasov
Kontakt: 0902 072 645
E-mail: mihalova@usmev.sk
Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4
Kontakt: 0902 072 634
E-mail: nigutova@usmev.sk

Spišská Nová Ves, Zimná 61
Kontakt: 0911 747 030
E-mail: vozarova@usmev.sk
www.usmev.sk

ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA
(1 špecializovaný poradca)
Občania s ťažkým zdravotným postihnutím – diabetes mellitus.

Trebišov, Obvodný úrad, M. R. Štefánika 1161/184, prízemie č. dv. 12
Kontakt: 0908 293 043, 0907 847 021
E-mail: ecmichalovce@gmail.com

Michalovce, Partizánska 23
Kontakt: 0908 293 043, 0907 847 021
E-mail: ecmichalovce@gmail.com
www.zds.sk

Zdroj: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/poskytovanie-socialnych-sluzieb/specializovane-socialne-poradenstvo/

Zmena veľkosti písma