Opatrovateľská služba

Komu sa poskytuje – klienti opatrovateľskej služby:

Opatrovateľská služba slúži na riešene nepriaznivej sociálnej situácie fyzických osôb z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

 

Ako požiadať o opatrovateľskú službu?

  1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada Mesto Košice o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
  2. Formulár žiadosti je dostupný na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Nad jazerom, na pracovisku Magistrátu mesta Košice alebo na internete tu.
  3. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
  4. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

 

Príklad úhrady za hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti podľa druhov úkonov

Druhy úkonov Suma
 I. sebaobslužné úkony 1,20 €
 II. úkony starostlivosti o svoju domácnosť s výnimkou umývania okien 2,00 €
 III. základné sociálne aktivity, dohľad, sprevádzanie k lekárovi, kultúrne podujatia a pod. 0,80 €

 

Poskytovatelia opatrovateľskej služby v meste Košice

 

Verejní poskytovatelia:

Pre klientov s trvalým pobytom v MČ Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce a Vyšné Opátske:

Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, Košice – kontakt: 055/720 80 21,22

Pre klientov s trvalým pobytom v MČ Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves:

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, Košice – kontakt: 055/300 90 10

Pre klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce:

Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice – kontakt: 0905 741 795,055/633 22 62

Pre klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Západ, Sídlisko KVP, Luník IX., Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš a Poľov:

Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice – kontakt: 055/788 32 71

 

Neverejní poskytovatelia:

Homo Homini, n.o., Kpt. Nálepku 1, Košice – kontakt: 055/622 50 62, 0914 143 640

Zborová diakonia Cesta nádeje, Mlynská 23, Košice – kontakt: 055/625 15 21, 0910 950 920

Arcidiecézna charita Košice, cirkevná organizácia, Kontaktné miesto: Poštová č. 15, Košice, Kontaktná osoba: Mgr. I. Mocková (stretnutie je nutné dohodnúť deň vopred). Kontakt: 0910 842 476

Seniorka, n.o, Hviezdoslavova 7, Košice – kontakt: 0911 993 818

 

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN č. 130 O úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Zmena veľkosti písma