Podpora zamestnanosti

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ- nástroj aktívnych opatrení na trhu práce

Mestská časť ju realizuje prostredníctvom Dohody s ÚPSVaR uzatvorenej podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., bod. 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Rozsah prác 4 hodiny denne. Vykonávané práce sú určené na:

  • tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia,
  • pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov,
  • úprava a čistota verejných priestranstiev,
  • údržba náradia,
  • upratovanie interiérov, exteriérov mestskej časti,
  • pomocné práce pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Kto môže vykonávať menšie obecné služby
Menšie obecné služby môžu vykonávať nezamestnaní, evidovaní na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ako aj uchádzači o zamestnanie, poberajúci dávku v hmotnej  núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (pomoc v hmotnej núdzi).

Postup pri žiadosti o vykonávanie menších obecných služieb
Uchádzači o zamestnanie sa osobne informujú o možnosti vykonávania menších obecných služieb na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Nad jazerom,  prípadne si môžu podať žiadosť na ÚPSVaR, Popradská 74, oddelenie služieb pre občana.

Rozsah prác súhrnne: menšie obecné služby sa vykonávajú v rozsahu 80 hodín mesačne, nepretržite, najviac po dobu 18 mesiacov.

Aktivačný príspevok: uchádzač o zamestnanie odpracovaním príslušného počtu hodín získa nárok na aktivačný príspevok vo výške 66,20 €, ktorý sa pripočíta k dávke v hmotnej núdzi.

Kontaktná osoba: Ing. Milan Derfiňák č. tel. 055/302 77 18

Viac informácii: Aktivačná činnosť – menšie obecné služby

Legislatíva: Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

_________________________________________________________________________

MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

Upozorňujeme, že v prípade, ak sa uchádzač o zamestnanie nezúčastňuje na žiadnych pracovných aktivitách, ani nevykonáva aktivačnú činnosť, môže byť ÚPSVaR vyzvaný, aby si povinne odpracoval 32 hod./mesačne prostredníctvom menších obecných služieb, inak mu bude odňatá dávka v hmotnej núdzi. Táto forma menších obecných služieb nie je ohodnotená aktivačným príspevkom.

Realizuje sa prostredníctvom Dohody s ÚPSVaR uzatvorenej podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výber pracovníkov a koordináciu ich činnosti zastrešuje ÚPSVaR. Náplňou práce je udržiavanie čistoty a poriadku na zeleni. Rozsah prác: 32 hodín mesačne.

Koordinátorka: Mgr. Jarmila Ferčerová č. tel. 0905 181 458

Viac informácii: Aktivačná činnosť – menšie obecné služby

Legislatíva: Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

____________________________________________________________________________

PODPORA ROZVOJA MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ ZAMESTNANOSTI – § 50j

Šanca pre znevýhodnených

MÚ MČ Košice – Nad jazerom je do tohto projektu zapojená na základe dohody s ÚPSVaR. V súčasnosti vykonávajú pomocné práce v sídlisku 4 pracovníci.

Kontaktná osoba: Ing. Milan Derfiňák č. tel. 055/302 77 18

Viac o projekte: Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

Legislatíva: Zákon o službách zamestnanosti

Zmena veľkosti písma