Prednosta miestneho úradu plní najmä tieto úlohy:

 • Eviduje a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre miestny úrad z rozhodnutí orgánov MČ Košice – Nad jazerom.
 • Určuje nositeľa úlohy, pokiaľ to nevyplýva priamo z rozhodnutia orgánu MČ Košice – Nad jazerom alebo organizačného poriadku.
 • Zodpovedá za tvorbu koncepcie rozvoja Mestskej časti Košice – Nad jazerom.
 • Riadi, organizuje, zabezpečuje a kontroluje hospodársky a správny chod miestneho úradu mimo vyhradenej právomoci starostky.
 • Mimo výhradnej právomoci starostky, koná v mene miestneho úradu a zastupuje ho navonok, vo veciach majetkovoprávnych a administratívnoprávnych.
 • Organizuje prácu miestneho úradu včítanie stanovenia hlavných úloh miestneho úradu.
 • Koordinuje a kontroluje organizačno – technickú prípravu a zabezpečenie volieb, referenda podľa príslušných právnych noriem a pokynov.
 • Koordinuje prípravu návrhu rozpočtu mestskej časti, sleduje jeho čerpanie a plnenie.
 • Kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov na činnosť úradu, o čom pravidelne informuje starostku MČ.
 • Koordinuje po odsúhlasení starostkou materiálno – technické vybavenie miestneho úradu, kultúrneho strediska, denného centra a stará sa o ich údržbu.
 • Koordinuje činnosť organizačných útvarov miestneho úradu.
 • Schvaľuje a kontroluje koncepciu práce a zámery oddelení na príslušný rok.
 • Kontroluje, preskumáva a schvaľuje písomnosti úradu.
 • Riadi a organizuje výber zamestnancov s ohľadom na kvalifikačnú a profesijnú štruktúru.
 • Pripravuje a predkladá starostke na rozhodnutie odôvodnené návrhy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov mestskej časti a jej zamestnancov.
 • Zabezpečuje skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry a vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu.
 • Podáva návrh starostke na rozviazanie pracovného pomeru.
 • Podáva návrh starostke na úpravu základných platov a výšku odmien.
 • Zúčastňuje sa pracovných porád starostky so zamestnancami MČ Košice – Nad jazerom.
 • Na požiadanie hlavného kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov mestskej časti na kontrolách a revíziách.
 • Koordinuje prípravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.
 • Zúčastňuje sa zasadnutí komisií MiZ.
 • Zúčastňuje sa zasadnutí miestnej rady s hlasom poradným.
 • Zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným.
 • Podpisuje spolu so starostkou zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
 • Kontroluje a sleduje plnenie uznesení.
 • Navrhuje starostke pozastavenie výkonu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva z dôvodov uvedených v zákone.
 • Napomáha pri riešení úloh na úseku civilnej obrany, požiarnej ochrany a pravidelných preškoľovaniach zamestnancov z právnych predpisov, PO a BOZP.
 • Organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti so starostkou – základné práce v čase nebezpečenstva povodne, prípadne iných živelných pohrôm, havárií, mimoriadnych situácií a núdzového stavu.
 • Spolupracuje s ostatnými miestnymi úradmi mestských častí a s Magistrátom mesta Košice pri zabezpečovaní úloh samosprávy.
 • Plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží miestne zastupiteľstvo a starostka mestskej časti, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a právomoci v súlade s platnou právnou úpravou.
 • Je oprávnená konať vo všetkých veciach, na ktoré ju poverila starostka MČ.
 • Komplexne zabezpečuje  procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvýhodnejšieho zmluvného partnera.
 • Vykonáva samostatnú odbornú prácu vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy v rámci investičnej a stavebnej činnosti v mestskej časti.
 • Vedie agendu súvisiacu s pridelenou agendou a vedie evidenciu písomností oddelenia.
 • Podieľa sa na príprave rozvojového programu MČ, spracovaní návrhu rozpočtu a zabezpečovaní úloh s tým súvisiacich.
 • Zastupuje starostku Mestskej časti Košice – Nad jazerom v rámci územných, stavebných a kolaudačných konaní a háji záujmy Mestskej časti v zmysle stavebného zákona a zákona o obecnom zriadení č. 369/1990.
 • Zabezpečuje agendu regionálneho a miestneho rozvoja, fondov, dotácií pre mestskú časť, strategického rozvoja a prípravy zámerov a projektov pre dotácie.
 • Zabezpečuje nákup čistiacich potrieb pre činnosť miestneho úradu a racionalizuje výdaj čistiacich potrieb pre zamestnancov úradu.
 • Zabezpečuje nákup tonerov pre činnosť miestneho úradu a racionalizuje výdaj tonerov pre zamestnancov úradu.
 • Spolupracuje s Obchodnou akadémiou, Polárna 1, Košice v systéme duálneho vzdelávania.
 • Vykonáva osobné pohovory a výber žiakov na praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
 • Vypracováva školský vzdelávací program pre žiakov 1. – 4. ročníka Obchodnej akadémie.
 • Vytvára vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania.
 • Vypracováva časový harmonogram praktického vyučovania.
 • Pripravuje materiály pre žiakov praktického vyučovania.
 • Vedie žiakov praktickým vyučovaním v systéme duálneho vzdelávania ako hlavný inštruktor.
 • Vedie evidenciu dochádzky žiaka na praktické vyučovanie.
 • Vypracováva mesačné výkazy praktického vyučovania žiaka a mesačné hlásenie o absencii žiaka na praktickom vyučovaní.
 • Vykonáva klasifikáciu a hodnotenie žiakov, spracováva hodnotiace listy žiakov na praktickom vyučovaní.
 • Zúčastňuje sa na záverečnej skúške žiakov.
 • Plní úlohy organizačného a materiálneho zabezpečenia volieb, referenda a sčítania ľudí, domov a bytov.
 • Spolupracuje pri zabezpečení a plnení úloh vyplývajúcich z mimoriadneho a núdzového stavu.
 • Spolupracuje pri zabezpečení a realizácii verejnoprospešných, kultúrnych, záujmovo – zábavných, športových a vzdelávacích podujatí organizovaných mestskou časťou.
 • Dodržiava pracovný poriadok.
 • Dodržiava predpisy ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a požiarnej ochrany.