Prednosta miestneho úradu plní najmä tieto úlohy:

 • eviduje a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre miestny úrad z rozhodnutí orgánov MČ Košice – Nad jazerom,
 • určuje nositeľa úlohy, pokiaľ to nevyplýva priamo z rozhodnutia orgánu MČ Košice – Nad jazerom alebo organizačného poriadku,
 • zodpovedá za tvorbu koncepcie rozvoja MČ Košice – Nad jazerom,
 • riadi, organizuje, zabezpečuje a kontroluje hospodársky a správny chod miestneho úradu mimo vyhradenej právomoci starostky,
 • mimo výhradnej právomoci starostky, koná v mene miestneho úradu a zastupuje ho navonok, vo veciach majetkovoprávnych a administratívnoprávnych,
 • koordinuje a kontroluje organizačno – technickú prípravu a zabezpečenie volieb, referenda podľa príslušných právnych noriem a pokynov,
 • koordinuje prípravu návrhu rozpočtu MČ, sleduje jeho čerpanie a plnenie,
 • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov na činnosť úradu, o čom pravidelne informuje starostku MČ,
 • koordinuje činnosť organizačných útvarov miestneho úradu,
 • koordinuje po odsúhlasení starostkou materiálno – technické vybavenie miestneho úradu, kultúrneho strediska, denného centra a stará sa o ich údržbu,
 • riadi a organizuje výber zamestnancov s ohľadom na kvalifikačnú a profesijnú štruktúru,
 • pripravuje a predkladá starostovi na rozhodnutie odôvodnené návrhy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov MČ a jej zamestnancov,
 • zabezpečuje skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry a vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu,
 • zúčastňuje sa pracovných porád starostky so zamestnancami MČ Košice – Nad jazerom,
 • na požiadanie hlavného kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov MČ na kontrolách a revíziách,
 • koordinuje prípravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
 • zúčastňuje sa zasadnutí komisií MiZ, zúčastňuje sa zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • podpisuje spolu so starostkou zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
 • kontroluje a sleduje plnenie uznesení,
 • navrhuje starostke pozastavenie výkonu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva z dôvodov uvedených v zákone,
 • napomáha pri riešení úloh na úseku civilnej obrany, požiarnej ochrany a pravidelných preškoľovaniach zamestnancov z právnych predpisov, PO a BOZP,
 • spolupracuje s ostatnými miestnymi úradmi mestských častí a s Magistrátom mesta Košice pri zabezpečovaní úloh samosprávy,
 • je oprávnený konať vo všetkých veciach, na ktoré ho poverila starostka MČ.
Zmena veľkosti písma