«

»

júl 17

Máte zdravotne znevýhodnené dieťa? Využite službu sociálnej pomoci

Na podporu rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom funguje v Košickom kraji Služba včasnej intervencie. Ponúka pomoc rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo deťmi od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti až do siedmeho roku veku dieťaťa. Sociálna služba je poskytovaná TERÉNNOU FORMOU v prirodzenom domácom prostredí alebo aj telefonicky a  e-mailom. Konzultácie môžu prebiehať napr .aj  v priestoroch herne. Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.

PRE KOHO JE SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE URČENÁ?

–  pre deti, u ktorých bolo diagnostikované vývinové ochorenie v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich oblastí: vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno – emocionálny vývin,

– pre deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napr. prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgovej obrny, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia

Služba včasnej intervencie ponúka

  1. Poradenskú podporu rodiny
  2. Komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa
  3. Preventívne aktivity – vzdelávanie rodičov, odborníkov a laickej verejnosti.
  4. Sociálnu inklúziu a sociálnu rehabilitáciu

Práci s rodinami a deťmi sa venuje multidisciplinárny tím odborníkov – psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pracovník.

Služba včasnej intervencie je poskytovaná v Domko – Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3,  Košice, alebo ich môžete kontaktovať e- mailom: svikosice@gmail.com, telefonicky 0911 142 138, 0911 142 139.

Zmena veľkosti písma