«

»

jan 23

Tlačový brífing starostov a poslancov mesta Košice – 23. januára 2024

Dnes sa pred budovou Krajskej a Okresnej prokuratúry zišlo 23 mestských poslancov, vrátane 7 starostov najväčších mestských častí mesta Košice, aby informovali o závažnej situácii, ktorá postihuje mestské časti. Stretnutie iniciovala predsedníčka Rady starostov Lenka Kovačevičová.

Hlavným bodom dnešného stretnutia bolo pripojenie sa k iniciatíve a podaniam podnetov na prešetrenie zákonnosti konania primátora mesta Košice. Napriek predchádzajúcej dohode s mestským zastupiteľstvom a podpísanému uzneseniu o vyplatení zadržaných podielových daní, primátor nevyplatil mestským častiam časť podielových daní za rok 2023, ktorá im v zmysle schváleného rozpočtu patrí. Takéto svojvoľné konanie primátora zažíva mesto Košice vôbec prvý krát vo svojej 34 ročnej histórii fungovania novodobej samosprávy. Všetci zúčastnení na brífingu svojou účasťou potvrdili nesúhlas s takýmto svojvoľným konaním vrcholového predstaviteľa mesta.

Mesto Košice v roku 2023 malo rozpočtovaných 194 miliónov € bežných prímov z toho iba 13,3 milióna € malo ísť všetkým mestským častiam súhrnne na plnenie ich základných samosprávnych funkcií a povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona i poskytovaní kvalitných služieb občanom, pričom táto suma bola identická a bola narozpočtovaná v rovnakom objeme ako v roku 2022 v rámci solidarity mestských častí s mestom pri šetrení finančných prostriedkov.

Občan, ktorý  musí plniť všetky povinnosti voči mestu, má nárok na kvalitné verejné služby, nemôže byť nútený doplácať na neadekvátnu finančnú situáciu mesta voči mestským častiam. Týmto krokom žiadame verejných predstaviteľov, vrátane prokuratúry, aby prešetrili túto záležitosť a mestské časti si mohli plniť naďalej svoje povinnosti voči občanom bez ohrozenia ich fungovania.

O ďalšom vývoji vás budeme informovať.