Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Mestská časť Košice – Nad jazerom
Sídlo: Poludníkova 7 040 12 Košice

Štatutárny zástupca:
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová , starostka
e-mail: ing.lenkakovacevicova@gmail.com
Telefón: + 421-55-302 77 12
Fax: + 421-55-67 41 690

IČO: 00691038
DIČ: 2022441850
Bankové spojenie: VÚB Košice,. a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 1492 8512

Súťažné podklady – Riešenie statickej dopravy na raketovej ulici:

 

Prieskum trhu – Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných lístkov

Výzva na predloženie cenovej ponuky – §5 ods.3 písm. e)
príloha č.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení:

 

Zmena veľkosti písma