«

»

mar 11

Doteraz prijaté opatrenia

1./ Od 6. marca vyhlásil Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky zákaz návštev v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb i väzniciach. Odporúča občanom, ktorí sa vrátili z ohnísk nákazy – zo štátov Čína, Južná Kórea, Irán, Taliansko, aby podstúpili 14 dňovú karanténu a nenavštevovali verejné podujatia, nákupné centrá či bohoslužby. Za nerešpektovanie nariadenia o karanténe môže byť uložená pokuta 1 650 eur. V tejto situácii je v záujme vlastného zdravia najlepšie ostať doma.V prípade zdravotných ťažkostí TELEFONICKY kontaktovať obvodného lekára. Viac informácií nájdete na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234

2./ Hlavný hygienik SR: Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

3./ Mesto Košice prijalo opatrenia v zmysle nariadení MZ SR a Hlavného hygienika SR. Primátor mesta do odvolania vydal zákaz:
1. vykonávať verejné zhromaždenia na území mesta
2. organizovať kultúrno – spoločenské a športové podujatia s vyššou koncentráciou ľudí
3. usporadúvať školské exkurzie, zájazdy, výlety a akcie s vyššou koncentráciou detí
4. zakázal návštevy v zariadeniach sociálnych služieb

4./ MÚ MČ Nad jazerom prijal tieto opatrenia:
– zrušenie všetkých hromadných akcií na území MČ Nad jazerom v Košiciach
– zvýšenie informovanosti obyvateľstva cez web stránku a oznámení na miestnom úrade
– zrušenie overovania u občanov pracovníkmi MÚ MČ Nad jazerom v Košiciach
– zvýšená a dezinfekcia všetkých priestorov MÚ
– zvýšená informovanosť pracovníkov MÚ o opatreniach a prevencií formou školení a upozornení
– posun úradných hodín / od 9,00hod. / z dôvodu dezinfekcie priestorov MÚ

Zmena veľkosti písma