«

»

júl 04

Miesta na prechádzanie

Isto ste už zaregistrovali nové značenie priechodov pre chodcov na Slaneckej ceste. Pre vašu bezpečnosť si zhrnieme základné fakty, ktoré vás môžu chrániť.

Už minulý rok vstúpili do platnosti nové pravidlá týkajúce sa priechodov pre chodcov a miest na prechádzanie. Tieto pravidlá majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť chodcov a efektivitu dopravy na križovatkách so svetelnou signalizáciou.

  • Miesta na prechádzanie

Miesto na prechádzanie sa odlišuje od klasického priechodu pre chodcov tým, že je vyznačené na križovatkách so semaformi. Zákon predpisuje, že tieto semafory by mali fungovať nepretržite.

  • Čo ak nastane výpadok semaforu?

Jedným z kľúčových bodov nových pravidiel je, že ak na mieste na prechádzanie nefunguje signalizačné zariadenie, chodec stráca prednosť. Prednosť má v takom prípade vozidlo. To znamená, že chodec musí počkať, kým auto prejde a až potom môže pokračovať v prechádzaní cesty.

Dôvody pre zavedenie pravidla:

Bezpečnosť na väčších križovatkách: Miesta na prechádzanie sa často budujú na väčších križovatkách, kde by nefunkčnosť semaforu mohla viesť k nebezpečným situáciám.

Jasné rozlíšenie priechodov: Vďaka tomuto pravidlu by mali chodci i šoféri lepšie vnímať, kde je priechod riadený semaformi a kde nie.

Prevencia konfliktov: Zamedzenie situáciám, kedy by chodci mohli nesprávne interpretovať svoju prednosť a vstúpiť do cesty vozidlám.

  • Aj chodci majú svoje povinnosti:

Mnoho ľudí si mylne myslí, že chodci majú absolútnu prednosť. Zákon o cestnej premávke vymedzuje povinnosti aj pre chodcov.

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os.

  • A čo cyklisti?

Cyklisti na priechod pre chodcov nepatria

Mnohokrát sa stretávame s tým, že priechod pre chodcov využívajú aj cyklisti mysliac si, že majú rovnaké práva ako chodci. Nie je to tak. Paragraf 53 zákona 8/2009 jasne definuje:

Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

Cyklista sa nepovažuje za chodca, ale vodiča nemotorového vozidla. Ak vedľa priechodu pre chodcov nie je zriadený aj priechod pre cyklistov, má z bicykla zosadnúť a po priechode pre chodcov ho tlačiť vedľa seba.

  • Dodajme, že používatelia samovyvažovacích vozidiel a kolobežiek sú považovaní za chodcov.

Nové pravidlá týkajúce sa priechodov pre chodcov a miest na prechádzanie sú krokom k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti dopravy na frekventovaných križovatkách. Aj keď sa môže zdať, že chodec pri nefunkčnom semafore stráca výhodu, celkovým cieľom je predchádzať nebezpečným situáciám a zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi chodcami a vodičmi.