«

»

apr 03

2. kolo prezidentských volieb

  • Druhé kolo sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024 od 7:00 do 22:00 hod.
  • Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 hod. do 22:00 hod.
  • Voliť prezidenta môže každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku..
  • Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.
  • Následne dostanete hlasovací lístok a prázdnu obálku, ktorých prevzatie musíte potvrdiť svojim podpisom.
  • Hlasovanie je možné iba v na to určenom priestore za plentou.
  • Zakrúžkovať môžete iba jedného kandidáta, v opačnom prípade bude Váš lístok neplatný.
  • Hlasovací lístok s jedným krúžkom vložíte do obálky a tú do volebnej schránky.

Ak sa náhodou pomýlite, na požiadanie Vám okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený lístok ste povinný odhodiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, v prezidentských voľbách nemôžu hlasovať poštou. Pokiaľ však pricestujú domov, musia sa volebnej komisii preukázať slovenským cestovným dokladom a predložiť čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Špeciálne prípady:

– Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie upraviť hlasovací lístok, prípadne nemôže čítať alebo písať, môže so sebou zobrať inú spôsobilú osobu, nie však člena komisie.

– Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie vložiť obálku do schránky, o to môže požiadať inú osobu, nie však člena komisie.

– Volič, ktorý sa zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže obec požiadať o poskytnutie prenosnej volebnej schránky.

Čo robiť, pokiaľ nebudete v čase volieb doma?

Pokiaľ viete vopred, že sa počas volieb nebudete nachádzať v mieste svojho trvalého pobytu, môžete si vybaviť hlasovací preukaz. Ten vydáva na základe žiadosti miestny úrad a voličovi dáva možnosť zakrúžkovať svojho kandidáta v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať osobne do 5. 4. 2024 do 12 hodiny. (v úradných hodinách)

Pokiaľ by ste sa rozhodli napriek vydanému preukazu voliť v miestnosti určenej podľa vášho trvalého bydliska, preukaz musíte mať so sebou.