«

»

sep 01

Deň Ústavy.

Štátnym sviatkom si 1. septembra na Slovensku pripomíname vznik najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu – Ústavy SR, ktorú Slovenská národná rada prijala v roku 1992.
V hierarchii právnych predpisov Slovenskej republiky má Ústava SR najvyššie postavenie a má najvyššiu právnu silu, čo znamená, že všetky právne normy musia byť s ňou v súlade. Prijatiu tohto základného zákona štátu predchádzalo schválenie iného veľmi dôležitého aktu, a to Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992.
Ústavu tvorí súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý zaväzuje všetky orgány a občanov štátu. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo na súdnu a právnu ochranu.