«

»

jan 12

TRI ZÁKLADNÉ SKUPINY HROMADNÝCH PODUJATÍ

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval vyhlášku k organizácii hromadných podujatí, ktorá bola dnes zverejnená vo vestníku vlády.
Účinnosť vyhlášky: 12.1.2022
Vyhláška v plnom znení tu: https://bit.ly/vyhlaska-2-2022
Čo sa zmení ?
Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

Nízko rizikové podujatia
Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.
 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
 • povinné sedenie
 • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania
Podmienky:
 • režim OP,
 • najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb
– Stredne rizikové podujatia
Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál a nápojov v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.
 • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • fixné sedenie alebo státie
Podmienky:
 • režim OP,
 • najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb
Vysoko rizikové podujatia
hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí
Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.
Podmienky:
 • režim OP,
 • maximálne 20 osôb,
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
AKÉ SÚ VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA
(upravuje ich paragraf 3 vyhlášky)
 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
 • zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške
 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade
ŠPECIFICKÉ PODUJATIA S OSOBITNÝMI PODMIENKAMI
(za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak):
Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu
– Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.
– dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
– v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
– zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
– zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie)
Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov; zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby
– nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb
Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek h)
– Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)
– Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP
Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov
– režim OP
– najviac 100 osôb
Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov
– maximálne 100 osôb
– režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.
– Príklad: Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.
Kultúrne podujatia
– zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,
– vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou
Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport
– Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
Zdroj : Úrad verejného zdravotníctva
Zmena veľkosti písma