Investície 2018

 1. Čistota a poriadok, uzamykateľné kontajneroviská
 • –  výstavba troch uzamykateľných kontajnerovísk v lokalitách ulíc Meteorová a Ždiarska – dvakrát, v realizačnej sume 27.470,- €

 1. Opravy a bežná údržba na sídlisku– v sume 7 175,- € z toho:
 • nákup mobiláru – lavičiek a košov v sume  3.526,- €
 • nákup materiálu na opravu lavičiek
 • materiál na opravu košov
 1. Lanová pyramída a mobiliár – v 12.000,-€ z grantu Nadácie SLSP
 1. Výstavba verejného osvetlenia Kaspická – Baltická – stavba s počtom 14 nových svetelnýchbodov – v sume 21.717,-€.

 1. Projektová dokumentácia výstavby verejného osvetlenie chodníka popri rieke Hornád– v sume 1.000,-€

 

 1. Projektové dokumentácie výstavby a revitalizácie ihrísk:
 • PD revitalizácie ihriska na ulici Baltická – 400,-€
 • PD revitalizácie ihriska na ulici Čingovská – 400,-€
 • PPD revitalizácie basketbalového ihriska na ulici Družicová – 100,-€
 1. Výstavba a revitalizácia ihrísk:
 • revitalizácia detského ihriska Gagarinovo námestie– v sume 29.750,- €
 • revitalizácia basketbalového ihriska Družicová ul. – v sume 1.430,-€
 • revitalizácia detských ihrísk na uliciach: Rovníková, Poludníková, Baltická, Sputniková, Stálicová, Azovská formou poskytnutia kapitálového transferu pre Správu Mestskej zelene v Košiciach – v sume 16.023,-€
 • revitalizácia územia a vytvorenie oddychovej a zelenej zóny na Sputnikovej ulici formou poskytnutia kapitálového transferu pre Správu Mestskej zelene v Košiciach – v sume 14.999,€
 • vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej a zelenej zóne na ulici Sputniková formou poskytnutia kapitálového transferu pre Správu Mestskej zelene v Košiciach – v sume 7.704,-€
 • revitalizácia detských ihrísk – fotky

 1. Projektová dokumentácia venčovískna uliciach Bukovecká a Polárnav sume 350,-€
 1. Výstavba a revitalizácia venčovísk:
 • revitalizácia venčovísk Bukovecká a Polárna ulica – 9.985,-€
 1. Hospodárenie s majetkom MČ – obnova a modernizácia budov:
 • projektová dokumentácia rekonštrukcie strechy obchodného centra Čingov – v sume 250,-€
 • rekonštrukcia zvršku plochej strechy obchodného centra Čingov – v sume 22.061,- €