Plánované investície 2020

 1. Opravy a bežná údržba na sídlisku– v sume13. 900,- €
 • nákup mobiliáru – lavičiek a košov 
 • nákup materiálu na opravu lavičiek
 • materiál na opravu košov
 1. Výstavba verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku – v sume 21.000,€.
 1. Doplnenie dopravného značenia v MČ– v sume 11.300,- €
 2. Projektová dokumentácia riešenia statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici – v sume3.000,- €

 

 1. Výstavba a revitalizácia ihrískformou poskytnutia kapitálového transferu pre SMsZ Košice:
 • revitalizácia detského ihriska Sputniková ul.– v sume 5.000,- €
 • revitalizácia detského ihriska Raketovául. – v sume 10.000,- €
 • revitalizácia detského ihriska Jenisejskául. – v sume 10.000,- €
 • vybudovanie výbehu pre voľný pohyb psov Amurská ul. – v sume 15.000,- €
 1. Rekonštrukcia a obnova trhoviska a trhových stolov Ždiarská ul. – v sume 32.000,- €