Potravinová pomoc – informácie

Balíčky

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

Konkrétne ide o:

Poskytovanie potravinových (Opatrenie č. 1) a hygienických balíčkov (Opatrenie č. 4)Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom, napr.: poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, o poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.

Profil príjemcu

Identifikácia vyplýva z Operačného programu potravinovej a základne materiálnej pomoci 2014 – 2020. Partnerská organizácia dostane od Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny zoznam konečných príjemcov. Potravinové a hygienické balíčky sa primárne distribuujú osobám uvedeným v zozname. V prípade, že sa z rôznych dôvodov nepodarí balíček odovzdať ani na druhý krát osobným doručením, v tomto prípade môže pracovník vydať predmetný balíček aj osobe, ktorá nie je na zozname, ak o tejto osobe pracovník vie, že sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii. Takúto osobu následne tento pracovník do zoznamu pripíše s identifikačnými údajmi a stručným zdôvodnením výberu tohto príjemcu.

Identifikácia konečných príjemcov pre potravinové balíčky – Opatrenie 1

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je

  • primárne: príjemca pomoci v hmotnej núdzi
  • sekundárne: iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček.

Rodina s 1 až 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 potravinové balíčky. 

Identifikácia konečných príjemcov pre hygienické balíčky – Opatrenie 4

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom hygienických balíčkov je

  • primárne: rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)
  • sekundárne: iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 1 hygienický balíček, rodina s 2 – 3 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 hygienické balíčky, rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 hygienické balíčky. 

Sekundárny KP jednotlivec alebo dvojice spĺňajúce vyššie uvedené podmienky majú nárok na 1 hygienický balíček.

Zoznam príjemcov potravinovej pomoci

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorí zoznam príjemcov pomoc, ktorý Slovenská katolícka charita dostane 4 týždne pred plánovanou distribúciou. Overiť či ste na zozname môžete jednoduchým spôsobom. Kontaktujte príslušného koordinátora vo Vašom okrese, podľa adresy trvalého bydliska, nadiktujte mu meno, priezvisko a rodné číslo a náš pracovník Vám potvrdí či sa nachádzate v zozname konečných príjemcov alebo nie. Regionálnych koordinátorov môžete kontaktovať aj mailom, pričom nezabudnite uviesť všetky potrebné údaje.

Kontakt:

Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

Tel.: +421-2-5443 1506, -5443 2503
(v pracovných dňoch od 09:00 – 15:00 hod.)

potravinovapomoc@charita.sk
www.charita.sk

Arcidiecézna charita KošiceIng. Marián Krajňákmarian.krajnak@charita-ke.sk
0910 842 786
055/6255317
Košice II,III a IV, Prešov, Sabinov, Michalovce, Sobrance, Vranov, Snina, Stropkov
(10)

Zdroj: https://potravinovapomoc.sk/