Plán činnosti na volebné obdobie 2018 – 2022 – Komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu

Komisia v rámci svojej činnosti:

 • vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám MČ zameraným na deti a mládež
 • zaujíma stanoviská k príprave všeobecne – záväzných nariadení
 • zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov   dotýkajúcich  sa oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času, navrhuje výstavbu nových športovísk, detských ihrísk a predkladá návrh do rozpočtu MČ
 • sleduje na území MČ účelné vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku športových a rekreačných zariadení
 • posudzuje návrhy na vykonávanie hospodárskej a podnikateľskej činnosti   v oblasti športu a využívania voľného času
 • organizačne napomáha pri organizovaní športových podujatí MČ
 • hľadá možnosti a aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov pre rozvoj športu v MČ
 • metodicky usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre športové kluby a občianske združenia a školy na území MČ   v súlade s prijatými zásadami
 • sleduje investičný rozvoj športových a rekreačných zariadení v MČ
 • posudzuje návrhy na rozvoj masovej  telesnej kultúry
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v MČ
 • vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy, vzdelávania a športu
 • vyjadruje sa k činnosti MČ pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej, individuálnej a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov
 • aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a zapája ich do činnosti MČ
 • samostatne organizuje resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí       na území MČ
 • predkladá návrhy na finančné zabezpečenie športových podujatí
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu MČ v oblasti  športu
 • kontroluje výdavky rozpočtu MČ na úseku rekreačných a športových služieb
 • posudzuje projekty, žiadosti fyzických a právnických osôb na poskytnutie  dotácií  v oblasti telesnej kultúry, športu a vzdelávania
 • určuje kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu MČ na úseku športu a vzdelávania
 • predkladá návrhy na  schválenie finančných dotácií starostke MČ
 • kontroluje čerpanie výdavkov TJ a ŠK pôsobiacich na území MČ,ktorým bola poskytnutá dotácia
 • prerokúva podnety a pripomienky predstaviteľov TJ a ŠK na území MČ na skvalitnenie  podmienok rozvoja telesnej kultúry a športu
 • spolupracuje s inými komisiami miestneho zastupiteľstva na skvalitnení  úrovne rekreačno – športového vyžitia občanov MČ
 • hodnotí stav športovísk, rekreačných areálov na území MČ a ich využívanie  na športové a relaxačné aktivity
 • pripravuje návrhy skvalitňovania podmienok rozvoja športu pre všetkých
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej  kultúry
 • hodnotí návrhy na ocenenie najlepších športovcov, kolektívov a trénerov    za príslušné súťažné obdobie
 • vyjadruje sa a podáva stanoviská k materiálom spojeným  s prípravou projektov a získavaním mimorozpočtových finančných zdrojov
 • spolupodieľa  sa na príprave, organizácií a realizácií kultúrnych a osvetových podujatí
 • spolupodieľa sa  na  príprave  a  realizácií  aktivít v rámci spolupráce s XV. Obvodom Mesta Budapešť
 • participuje  na obsahovej náplni občasníka Jazerčan
 • spolupodieľa sa na príprave a realizácií podujatí spojených s propagáciou mestskej časti
 • spolupracuje so subjektmi mestskej časti aj mimo mestskej časti s cieľom podpory organizácie a propagácie podujatí a mestskej časti
 • iniciuje komunikačné  kanály s občanmi mestskej časti s cieľom získať spätnú väzbu spojenú s fungovaním mestskej časti, kultúrnymi a spoločenskými podujatiami, propagáciou mestskej časti a podnecovaním občanov k participácii   na živote mestskej časti
 • vypracováva  návrhy a zámery  koncepčného charakteru s cieľom  zabezpečiť  potreby a záujmy obyvateľov mestskej časti
 • participuje pri  výkone kontroly realizovania a plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, prípadne vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mestskej časti
 • participuje pri  kontrole  čerpania dotácií poskytnutých mestskou časťou

 

 Vypracovala: Mgr. Andrea Gajdošová                                                                     predsedníčka komisie

Zmena veľkosti písma