Plán činnosti komisie finančnej na volebné obdobie 2018 – 2022

Komisia v rámci svojej činnosti:

 • aktívne spolupracuje s mestskou časťou (ďalej len MČ) pri vytváraní všeobecne záväzných nariadení (ďalej len VZN) MČ,
 • posudzuje dodržiavanie VZN MČ a vnútorných predpisov v oblasti financovania a majetku MČ schvaľovaných miestnym zastupiteľstvom (ďalej len MiZ), hodnotí ich aktuálnosť, spolupracuje pri ich novelizácii,
 • podieľa sa na šetrení podnetov občanov MČ v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom MČ a financiami,
 • spolupodieľa sa na efektívnom fungovaní MČ,
 • nahliada do účtovných dokladov MČ a finančných materiálov súvisiacich s evidenciou príjmov a výdavkov rozpočtu MČ,
 • navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov MČ,
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu MČ, posudzuje rozpočtové požiadavky
 • z hľadiska ich prínosu pre MČ a jej rozvoj,
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhom na zmeny rozpočtu MČ na príslušný rok,
 • prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu MČ ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,
 • prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu MČ a rozdeleniu hospodárskeho výsledku a k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov,
 • prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám MČ a zriadeniu záložného práva k majetku MČ,
 • prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku MČ v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ,
 • prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok MČ v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ,
 • prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva MČ,
 • vyjadruje sa k vkladu majetku MČ do spoločností, kontroluje jeho využívanie a navrhuje opatrenia,
 • vyjadruje sa osobitne k návrhom VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom MČ, resp. iným materiálom v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ,
 • podieľa sa na príprave strategických materiálov MČ týkajúcich sa smerovania a rozvoja MČ, v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MiZ.

VypracovalIng. Jozef Skonc,

predseda komisie

Zmena veľkosti písma