Kompetencie starostky

Postavenie starostov a primátorov v právnom systéme SR upravuje Ústava SR a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Starostka:

  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • uchováva symboly mestskej časti a používa jej insígnie.