Informácie o MČ

História mestskej časti

V zmysle zákona SNR č. 401/1990 Zb.  je mesto Košice samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. Člení sa na 22 mestských častí, ktoré sú právnické  osoby  a  za   podmienok   ustanovených  týmto  zákonom         a  štatútom  mesta hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými             a  vlastnými finančnými príjmami. Mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom zákonom a štatútom,  vo zverenom rozsahu majú mestské  časti  postavenie  obce.  Mestské   časti  vykonávajú  aj  prenesený   výkon  štátnej   správy v rozsahu vymedzenom zákonom a v tomto rozsahu majú mestské časti postavenie obce.

Začiatky zrodu

Najčastejšie skloňovaným názvom a miestom, s ktorým sa pri pátraní po histórii územia dnešnej Mestskej časti Košice – Nad jazerom stretávame, je osada Lubina. Územie ležalo po pravej strane rieky Hornád, susedilo s dedinami Krásna nad Hornádom, Barca, Košice. Kedy a ako osada Lubina vznikla  nie  je  známe,  no  spomína  sa  už  v listine  spojenej s prvou zmienkou o ville Cassa,  teda o Košiciach,  z  roku  1230. Roku  1292  vlastnilo Lubinu mesto Košice, v roku 1337 už bola územím v rukách opátstva Krásnej nad Hornádom a bola považovaná za riadnu dedinu. V roku 1682 vyhorela, a tak
sa obyvatelia odsťahovali a žili  v obci Opátska. Podľa niektorých  zdrojov  Lubina   existovala   do   druhej   polovice 18.  storočia.  Iné   zdroje   hovoria  o tom, že sa jej zvyšok v podobe samoty zachoval až do prvej polovice 20. storočia.

Pôvodne sa na území niekdajšej Lubiny, a tiež súčasného sídliska uvažovalo, že by   tam mohla byť priemyselná oblasť potravinárskeho charakteru. Po 2. svetovej vojne
sa  v Košiciach  s rozvojom hospodárstva začala prebúdzať bytová výstavba. Proces výrazne urýchlilo budovanie hutníckeho kombinátu – Východoslovenských železiarní. Aby mohli nájsť zamestnanci VSŽ v Košiciach nový domov, naplno sa rozbehla výstavba satelitných sídlisk vytvárajúcich akýsi reťazec  okolo  historického  centra  mesta. Vznik samotného Sídliska Nad jazerom  spadá do 70 – tych rokov 20. storočia. V auguste  roku  1970  sa do novovybudovaných bytových domov nasťahovali  prvé rodiny. Celkovo bolo v sťažených geologických pomeroch postavených 9 131 bytových jednotiek. Celá oblasť obytnej zóny  je situovaná na štrkovom podloží. Názov mestskej časti je odvodený od existujúceho jazera  –  v  minulosti miesta ťažby štrkopieskov.

Postupne bola na rozrastajúcom sa sídlisku budovaná infraštruktúra a objekty občianskej vybavenosti, vrátane základných škôl, jaslí, materských škôl, nákupných        a kultúrnych centier, polikliniky, pošty, kostolov.

Geografické údaje

Mestská časť  Košice   –   Nad  jazerom  sa  nachádza   v   nadmorskej   výške   192   m  n. m. v katastrálnom území  Jazero. Má rozlohu 3,6 km² (366 ha). Situovaná je v južnej  časti mesta Košice v cestnom ťahu na Slanec. Hranicu MČ z juhozápadnej strany tvorí hlavná  komunikácia sídliska (smerujúca na Slanec), severnú a severozápadnú hranicu tvorí rýchlostná  cestná  komunikácia  vonkajšieho okruhu mesta a mestské časti (MČ) Vyšné Opátske, severovýchodnú a východnú hranicu tok rieky Hornád a južnú hranicu MČ Krásna. Mestskú časť tvoria  obytná zóna, priemyselná zóna a rekreačná oblasť samotného jazera.

Vodné toky:

Hornád

Myslavský potok

Vodné plochy:

Prírodné jazero – miesto rekreácie a oddychu obyvateľov

Seligovo jazero – slúži na priemyselné účely

 

Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31. 12. 2017:   24 288

Počet mužov: 11 620

Počet žien: 12 668

Z pohľadu počtu obyvateľov je Mestská časť Košice – Nad jazerom po Mestskej časti Košice   –   Západ   a  Mestskej   časti  Košice – Dargovských  hrdinov  treťou  najväčšou   mestskou  časťou  v Košiciach.

Ekonomické  údaje

Doprava

Mestská   časť   Košice   –   Nad  jazerom  je  komunikačne  spojená s mestom električkovou a autobusovou dopravou smerom do a z centra mesta. Zabezpečené je tiež priame spojenie pre pracovníkov US Steel do železiarní. Po hranici MČ od severu     k juhu prechádza so značnou frekvenciou dopravy vnútorný okruh mesta Košice               s hlavným dopravným ťahom smeru Prešov  – Slanec, Rožňava, Miskolc.

Električky

 č.  3:    Nad jazerom – Važecká – Juh – Námestie osloboditeľov –                                                             železničná  stanica

 č. 7:     Nad jazerom – Važecká – Juh – Námestie osloboditeľov – Technická univerzita –                   Štadión Technickej univerzity

 č. 9:      Nad jazerom – Západ – Magistrát – Námestie Maratónu mieru –                                                 Štadión Lokomotívy

 č. R2:  Nad jazerom – Važecká – Vstupný areál US Steel

Autobusy 

č.  13 – Krásna – Námestie Maratónu mieru

č.  19 – Napájadlá – KVP kláštor

č.  28 – Važecká – Pri Teleku

č.  52 –Krásna – Nemocnica Šaca

č.  N2: Staničné námestie – Važecká

 

Priemysel a služby

Priemyselnú časť mestskej časti tvoria najmä nasledujúce spoločnosti:

 • Frucona, a. s. – výroba alkoholických a nealkoholických nápojov
 • Podtatranská hydina, s. r. o. – spracovanie hydiny a výrobkov
 • Potraviny FRESH, s. r. o. – maloobchod, veľkoobchod
 • EKOLAB, s. r. o. – rozbory kvality vôd
 • EKO – TERM SERVIS, s. r. o. – meranie emisií a znečistenia ovzdušia
 • ALFOPA, s. r. o. – tlačiarne
 • ABC KLÍMA KOŠICE, s. r. o. – vzduchotechnika a klimatizácia
 • Mitsubishi – predaj a servis automobilov
 • Suzuki – predaj automobilov
 • AAA Auto – predaj automobilov

Podnikatelia a živnostníci v mestskej časti poskytujú občanom aj drobné služby: zasklievanie, rámovanie, výrobu kľúčov, šitie a opravy odevov, opravu obuvi, kadernícke a holičské služby, pedikúru, kozmetiku.

Obchodné centrá

V mestskej časti sa nachádza niekoľko obchodných centier

OC Billa

OC Branisko

OC Bukovec

OC Čingov

OC Idea

OC Kaufland

OC Tesco

OC Važec

Mc´Donalds

Školstvo

 V mestskej časti sú materské, základné a stredné školy.

Materské školy

MŠ  Azovská ul.                – mail: info@msazovska.sk                                                                   MŠ  Dneperská ul.            – mail: msdneperska@atknet.sk                                                         MŠ Jenisejská ul.             –  mail: msjenisejska@azet.sk                                                          MŠ Družicová ul.              – mail: msdruzicovake@centrum.sk                                                   MŠ Galaktická ul.              – mail: ms.galakticka@netkosice.sk

 Základné školy:

ZŠ Bukovecká ul.                                                  –    mail: zsbukke@centrum.sk                     Súkromná základná škola, Dneperská ul.      –    mail: szsdneperska@gmail.com                 ZŠ J. Urbana, Jenisejská ul.                              –   mail: skola@zsjenisejska.sk                     ZŠ Družicová ul.                                                    –   mail: zsdruzke@centrum.sk                         Súkromná základná škola, Galaktická ul.       –   mail: szsgalakticka@gmail.com                 Špeciálna základná škola, Rovníková ul.        –   mail: rovnikova@centrum.sk

 Stredné školy

Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská  ul. č. 1  – www.gymbosak.sk              Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká ul. č. 17  – www.oabuke.netkosice.sk          Obchodná akadémia, Polárna ul. č. 1                                 – www.polarka.sk

Základná umelecká škola:

Irkutská 1 – www.zusvoirkutska.eu.sk

Športový klub Galaktik na Galaktickej ulici – fkgalaktik@gmail.com

 

Kostoly:

Cirkev rímskokatolícka – Farnosť svätých Košických mučeníkov
Farský úrad, Námestie Košických mučeníkov 1,  Košice – Nad jazerom
Telefón: 055/6742525, mail: : farský úrad:  mucenici@netkosice.sk
web www.fara.sk/nadjazerom/

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Nad jazerom,
Levočská č. 2, Košice – Nad jazerom
farár      tel.  055 3043911  (aj záznamník),  0911 711217
kaplán: tel.  055 6748450, 0911 711450   mail: pokrov@netkosice.sk    web www.pokrov.sk

 

 

Sídla dôležitých inštitúcií:

Miestny úrad MČ Košice – Nad jazerom  – Poludníková 7 –  sekretariát tel. 302 77 11

Pošta 12 – Spišské námestie – tel. č. 674 7804

Pošta 20 – Ždiarska ul. –  tel. č. 674 66 27

Poliklinika – Spišské námestie – tel. č. 674 1240

Obvodné oddelenie Policajného zboru SR – Ladožská 1 – tel. č.  674 525

Stanica Mestskej polície, Poludníková 7 – veliteľ stanice: tel. č. 055/674 52 50-51,                koordinátor: tel. č. 055/685 31 57,    email: nadjazerom.msp@kosice.sk

Verejná knižnica J. Bocatia – pobočka v OC Čingov na Uralskej ulici                                      – tel. č. 055 / 674 18 71

Kultúrno – spoločenské zázemie

Kultúrno – spoločenské zázemie je zabezpečované najmä činnosťou dvoch kultúrnych stredísk – KS Jazero a KS Iskra. Kultúrne strediská organizujú  akcie pre deti a dospelých – divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové                 a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tance i podujatia pre širokú verejnosť. V Kultúrnom stredisku Iskra funguje i Galéria RARA.

V mestskej časti je v OC Branisko zriadené Denné centrum (predtým Klub dôchodcov), ktorého cieľovou skupinou sú predovšetkým seniori. Mestská časť pre centrum zabezpečuje technicko – organizačné zázemie a činnosť centra podporuje aj finančne. Seniori sa v Dennom centre venujú bežným voľno časovým aktivitám, ale aj kultúrnym podujatiam a chodia i na zájazdy.

V MČ sú seniori organizovaní i v Klube kresťanských seniorov, ktorý pracuje pri farskom kostole sv. Košických mučeníkov na Námestí sv. Košických mučeníkov č. 1.

 

Rekreácia a šport

Mestská časť ponúka svojim obyvateľom a ostatným návštevníkom oblasť rekreačnej lokality (RL) Jazero . Patrí k nej i vodná plocha, Ak má voda dobrú kvalitu, dá sa v nej kúpať. Areál poskytuje tiež  možnosť opaľovať sa,  využiť vodný  lyžiarsky vlek,  bicyklovať sa, korčuľovať sa na kolieskových korčuliach, prechádzať sa v lesoparku
a na hrádzi. K dispozícií sú dve multifunkčné ihriská: detské a volejbalové. Pre návštevníkov je  počas leta v RL Jazero otvorených niekoľko zariadení s občerstvením.

Jazerčan

Mestská časť vydáva tri až štyrikrát ročne – podľa potreby – občasník Jazerčan.     Prináša v ňom informácie o živote mestskej časti,  o činnosti materských, základných a stredných škôl, o práci samosprávy i komisií. V roku 2016 vychádza už 24. ročník Jazerčana, ktorý dostávajú obyvatelia do schránok zadarmo. Priemerne je to pri jednom čísle 9 000 výtlačkov.  (Jazerčan si na webovej stránke môžete pozrieť online).

Symboly mestskej časti

Erb a vlajka (popis):

 • Erb Mestskej časti Košice – Nad jazerom:

V modrom štite pod zlatým zvlneným brvnom strieborná plávajúca labuť v zlatej zbroji,
to všetko prevýšené zlatou ľaliou.

 • Vlajka Mestskej časti Košice – Nad jazerom:

V jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto-modro delená, vejúca časť pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov: bieleho, modrého, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi
do tretiny jej listu.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom uznesením číslo 50 zo dňa
5. 9. 2007 prijalo obecné symboly – erb a vlajku mestskej časti tak, ako sú zapísané
v Heraldickom registri SR pod signatúrou N-117/2007. Návrh erbu a vlajky mestskej časti vypracoval JUDr. Jozef Kirst.

Zmena veľkosti písma