Zápisnice – 2022 – Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia