Najčastejšie otázky

1. Na koho sa obrátiť, keď nesvieti verejné osvetlenie?

Za verejné osvetlenie v mestskej časti zodpovedá spoločnosť DPMK a.s.
Poruchu môžete nahlásiť 24 hodín na bezplatné telefónne číslo +421 55 640 1345
alebo na mail: verejneosvetlenie@dpmk.sk

2. Ako často sa robí zvoz komunálneho odpadu v našej mestskej časti ?

Kontajnery sa vyprázdňujú nasledovne:
Pre obyvateľov v KBV (komplexná bytová výstavba) 3 x týždenne,RD (rodinné domy) 1 x týždenne, Podnikateľia FO alebo PO majú možnosť výberu intervalu odvozu v zmysle VZN č.99 mesta Košice,,pričom minimum je raz za 2 týždne.
Konkrétne dni sú uvedené na web stránke Kositu – informácie pre verejnosť ­ kalendár odvozu komunálneho odpadu. Pre Stálicovú ul. sú to pondelok, streda , piatok.
Kontakty na Kosit: KOSIT a. s .Zber a odvoz odpadu tel.: 055 / 72 70 716 ­ dispečing

Rastislavova 98
043 46 Košice
fax.: 055 / 72 70 783
e­mail: otazky@kosit­as.sk

3. Kam zložiť nadrozmerné veci z bytu či pivnice?

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov sa riadi podľa Harmogramu celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi, ktorý je zverejnený na web stránke Kositu – Informácie pre verejnosť – Celoročné upratovanie­ MČ Nad jazerom.

Kontakt na Kosit:
Zber a odvoz odpadu tel.: 055 / 72 70 716 ­ dispečing
fax.: 055 / 72 70 783
e­mail: otazky@kosit­as.sk

4. Kto je zodpovedný za cesty a chodníky v mestskej časti a ich údržbu ?

Správu a údržbu ciest a chodníkov má v priamej kompetencií Magistrát mesta Košice, oddelenie dopravy. Mestská časť je tu nápomocná.

5. Ako sa budú opravovať výtlky po zime?

Miestny úrad MČ Košice ­ Nad jazerom okamžite po zime spísal zoznam všetkých výtlkov na Sídlisku Nad jazerom a odstúpil ho Magistrátu mesta Košice, oddeleniu dopravy, ktoré má v priamej kompetencií správu a údržbu chodníkov a komunikácií. Magistrát mesta Košice výtlky priebežne odstraňuje.

6. Máme hlučných susedov, aj po 22. h rušia. Komu to nahlásiť a aký je postup?

Rušenie nočného pokoja rieši Mestská polícia Košice, stanica Nad jazerom.
Kontakty na Mestskú políciu Nad jazerom.
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie môže starostka Mestskej časti Košice Nad jazerom uložiť pokutu v zmysle § 23 ods.2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov až do výšky 6 638 €.
Núdzové volanie: 159
Tel.: 055/685 33 23, 055/685 31 52
E­ mail: nadjazerom.msp@kosice.sk

7. Pred blokom je auto, pri ktorom je evidentné, že ho nikto dlhodobo nepoužíva. Zaberá miesto – čo s tým ?

Riešenie autovrakov je v kompetencii Mestskej polície.
Núdzové volanie : 159
Tel.: 055/685 33 23, 055/685 31 52
E­mail: nadjazerom.msp@kosice.sk

Autovrakom je motorové vozidlo, príves, náves, zvláštne motorové vozidlo a jednostopové motorové vozidlo nepoužívané alebo nespôsobilé prevádzky, ktoré svojím technickým stavom ohrozuje bezpečnosť alebo zdravie osôb, poškodzuje cesty alebo životné prostredie, nespĺňa ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu o podmienkach premávky vozidiel na cestách vydaných podľa osobitného predpisu.

8. Bude aj Lidl v našej mestskej časti?

Spoločnosť LIDL má momentálne neplánuje otvoriť prevádzku v našej mestskej časti. Mestská časť je otvorená spolupráci s touto spoločnosťou. Pre informáciu spoločnosť Kaufland a Lidl sú dcérske spoločnosti.

9.  Budú sa stavať parkoviská?

Po výraznom náraste osobných motorových vozidiel v posledných rokoch je dnes parkovanie Nad jazerom jedným z najvážnejších problémov. Mnohí vodiči hľadajú miesto na zaparkovanie po pracovnom čase neúspešne, strácajú drahocenné minúty, a ak niekde nakoniec zaparkujú, musia ešte ísť dlhú cestu pešo domov. Keď zaparkujú na zeleni alebo na chodníku, tak si ráno nájdu na kolese auta papuče a musia zaplatiť pokutu Mestskej polícii. Podobná alebo ešte horšia situácia s parkovaním je v ostatných častiach Košíc. Výstavba parkovísk je však projekčne, legislatívne, a najmä finančne, veľmi náročná. Jednou možnosťou sú parkovacie domy a druhou nové parkovacie miesta na úkor zelene, hlavne na trávnatých plochách medzi cestou a chodníkom. To ale v konečnom dôsledku znamená menej zelených plôch pre všetkých. Otázkou je, či budovať nové parkovacie miesta na úkor zelene. Mesto Košice navrhlo lokality Nad jazerom na výstavbu garážových domov.

10. Za čo je zodpovedná Mestská zeleň a čo vykonáva v našej mestskej časti ? 

Správa mestskej zelene zabezpečuje správu a údržbu skoro všetkej zelene na Sídlisku Nad jazerom. To znamená, že zabezpečuje poriadok a kosenie trávnikov, ošetrovanie kríkov a stromov /aj ich výsadbu, úpravu alebo odstránenie/. Taktiež zabezpečuje vyberanie a údržbu vybraných odpadkových košov, údržbu vybraných lavičiek a fontán. Miestny úrad Mestskej časti Košice -­ Nad jazerom zabezpečuje kosenie Rekreačnej lokality Jazero, plochy okolo miestneho úradu, plôch venčovísk, detského ihriska na Poludníkovej ul a na pláži. Miestny úrad tiež spravuje funkčnú fontánu na Poludníkovej ul., odstraňuje nadrozmerný odpad a vypomáha pri udržiavaní čistoty a poriadku na sídlisku.

11.  Komu nahlásiť konzumáciu alkoholu na verejnom priestranstve? Ako mestská časť rieši tento problém?

Riešenie porušovania verejného poriadku je v priamej kompetencii Mestskej polície.
Núdzové volanie : 159
Tel.:  055/685 33 23, 055/685 31 52
Mail: nadjazerom.msp@kosice.sk

12. Ako sa prihlásiť do Denného centra (Klubu dôchodcov). Koho mám kontaktovať a kde? 

Do Denného centra /Klubu dôchodcov / sa môžete prihlásiť u vedúcej sociálneho oddelenia Miestneho úradu Mestskej časti Košice ­ Nad jazerom Mgr. I. Krausovej, tel. 055/302 77 33 alebo osobne v Dennom centre, Spišské námestie 1, na poschodí, vchod zozadu, vedúci klubu I. Hudec, každý pracovný deň od 14:00 do 17:00 hod.

13. V tesnej blízkosti pod oknami nám rastú stromy, ktoré tienia,je možné ich dať orezať alebo spíliť? Aký je postup ?

Správu a údržbu zelene, teda aj orez stromov, zabezpečuje Správa mestskej zelene, Rastislavova 79 Košice,
telefón 055/78263403
e­mail: smsz@smsz.sk
Kontaktovať môžete aj vedúceho pobočky Správy mestskej zelene Nad jazerom.
p. Igor Petričko
Tel.: 0914 320 775
Email: smsz@smsz.sk

14. Na detskom ihrisku je prvok poškodený, komu to treba nahlásiť?

Všetky podnety môžu občania osobne nahlásiť v novozriadenej Kancelárií prvého kontaktu (KPK) na prízemí Miestneho úrade Mestskej časti Košice ­ Nad jazerom, Poludníková ul č. 7:
Úradne hodiny KPK
Pondelok
8:00 – 12:00 hod 13:00 – 16:00 hod
Utorok
8:00 – 12:00 hod 13:00 – 15:00 hod
Streda
8:00 – 12:00 hod 13:00 – 17:00 hod
Štvrtok
8:00 – 12:00 hod 13:00 – 15:00 hod
Piatok
7:00 – 12:00 hod

E­mail : kpk.jazero@gmail.com
alebo cez web stránku Mestskej časti Košice – Nad jazerom – Občianske okienko – Podnety občanov