Najčastejšie otázky

1. Chcel by som vedieť na koho sa obrátiť, keď nám nesvieti verejné osvetlenie?
Ing. Peter K., Amurská ul.

Za verejné osvetlenie v mestskej časti zodpovedá spoločnosť DPMK a.s… Poruchu môžete nahlásiť 24 hodín na bezplatné telefónne číslo +421 55 640 1345
alebo na mail: verejneosvetlenie@dpmk.sk

2. Ako často smetiarti robia zvoz komunálneho odpadu v našej mestskej časti ?
Iveta B. , Stálicová ul.

Kontajnery sa vyprázdňujú nasledovne:Pre obyvateľov v KBV (komplexná bytová výstavba) 3 x týždenne,RD (rodinné domy) 1 x týždenne, Podnikateľia FO alebo PO majú možnosť výberu intervalu odvozu v zmysle VZN č.99 mesta Košice,,pričom minimum je raz za 2 týždne. Konkrétne dni sú uvedené na web stránke Kositu – informácie pre verejnosť ­ kalendár odvozu komunálneho odpadu. Pre Stálicovú ul. sú to pondelok, streda , piatok.Kontakty na Kosit: KOSIT a. s .Zber a odvoz odpadu tel.: 055 / 72 70 716 ­ dispečing

Rastislavova 98
043 46 Košice
fax.: 055 / 72 70 783
e­mail: otazky@kosit­as.sk

3. Chcel by som vypratať pivnicu, mám tam však aj nadrozmerné veci, kam by som ich mohol zložiť a v akých termínoch budú nadrozmerné kontajnery umiestnené na Bukoveckej ul.?
Mgr. Vašo N., Bukovecká ul.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov sa riadi podľa Harmogramu celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi, ktorý je zverejnený na web stránke Kositu – Informácie pre verejnosť – Celoročné upratovanie­ MČ Nad jazerom.

Kontakt na Kosit:
Zber a odvoz odpadu tel.: 055 / 72 70 716 ­ dispečing
fax.: 055 / 72 70 783
e­mail: otazky@kosit­as.sk
Konkrétne na Bukoveckej ul. 10 bude veľkokapacitný kontajner od 12. 5. do 15. 5. 2015.

4. Chodníku sú po zime plné malých kamienkov, kto sa postará o údržbu a čistenie?Maja F. , Polárna ul.

Správu a údržbu ciest a chodníkov má v priamej kompetencií Magistrát mesta Košice, oddelenie dopravy. Mestská časť je tu nápomocná.

5. Ako sa budú riešiť výtlky po zime?
Ivan. G. , Rovníková ul.

Miestny úrad MČ Košice ­ Nad jazerom okamžite po zime spísal zoznam všetkých výtlkov na Sídlisku Nad jazerom a odstúpil ho Magistrátu mesta Košice, oddeleniu dopravy, ktoré má v priamej kompetencií správu a údržbu chodníkov a komunikácií. Magistrát mesta Košice výtlky priebežne odstraňuje.

6. Kto je zodpovedný za cesty a chodníky v mestskej časti a ich údržbu ?

Správu a údržbu ciest a chodníkov má v priamej kompetencií Magistrát mesta Košice, oddelenie dopravy.

7. Máme hlučných susedov, aj po 22. h hulákajú, niekedy až do rána. Už sa to nedá vydržať, dokonca z bytu často počuť krik, plač a bitky. Komu to máme nahlásiť
a aký je postup?
Jana T. , Družicová ul.

Rušenie nočného pokoja rieši Mestská polícia Košice, stanica Nad jazerom.
Kontakty na Mestskú políciu Nad jazerom.
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie môže starostka Mestskej časti Košice Nad jazerom uložiť pokutu v zmysle § 23 ods.2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov až do výšky 6 638 €.
Núdzové volanie: 159
Tf.kontakt : 055/685 33 23
E­ mail: nadjazerom.msp@kosice.sk
055/685 31 52

8. Pred naším blokom je auto, pri ktorom je evidentné, že ho nikto dlhodobo nepoužíva, možno aj roky. Zaberá miesto, asi pôjde o vrak, čo s tým ?
Jano H., Sputniková ul.

Riešenie autovrakov je v kompetencii Mestskej polície.
Núdzové volanie : 159
Tlf.kontakt : 055/685 33 23
E­mail: nadjazerom.msp@kosice.sk
055/685 31 52

Autovrakom je motorové vozidlo, príves, náves, zvláštne motorové vozidlo a jednostopové motorové vozidlo nepoužívané alebo nespôsobilé prevádzky, ktoré svojím technickým stavom ohrozuje bezpečnosť alebo zdravie osôb, poškodzuje cesty alebo životné prostredie, nespĺňa ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu o podmienkach premávky vozidiel na cestách vydaných podľa osobitného predpisu.

9. Kedy by mal byť dokončený Kaufland v našej mestskej časti , chcela by som sa tam zamestnať, neviete mi poradiť, na koho sa obrátiť ?
Hedviga K., Donská ul.

S ukončením výstavby sa počíta do konca roka 2015. Investorom je žilinská firma Istrofinal a stavebníkom Strabag ZIPP. O možnosti práce informuje web stránka spoločnosti Kaufland – práca a kariéra

10. Bude aj Lidl v našej mestskej časti?

Spoločnosť LIDL má záujem otvoriť prevádzku v našej mestskej časti, momentálne hľadá vhodné možnosti umiestnenia. Mestská časť je otvorená spolupráci s touto spoločnosťou. Pre informáciu spoločnosť Kaufland a Lidl sú dcérske spoločnosti.

11. Pred naším blokom nie je kde parkovať, pomaly pôjdeme autom aj do výťahu. Budú sa stavať parkoviská?
Jožo S., Námestie Kozmonautov

Po výraznom náraste osobných motorových vozidiel v posledných rokoch je dnes parkovanie Nad jazerom jedným z najvážnejších problémov. Mnohí vodiči hľadajú miesto na zaparkovanie po pracovnom čase neúspešne, strácajú drahocenné minúty, a ak niekde nakoniec zaparkujú, musia ešte ísť dlhú cestu pešo domov. Keď zaparkujú na zeleni alebo na chodníku, tak si ráno nájdu na kolese auta papuče a musia zaplatiť pokutu Mestskej polícii. Podobná alebo ešte horšia situácia s parkovaním je v ostatných častiach Košíc. Výstavba parkovísk je však projekčne, legislatívne, a najmä finančne, veľmi náročná. Jednou možnosťou sú parkovacie domy a druhou nové parkovacie miesta na úkor zelene, hlavne na trávnatých plochách medzi cestou a chodníkom. To ale v konečnom dôsledku znamená menej zelených plôch pre všetkých. Otázkou je, či budovať nové parkovacie miesta na úkor zelene. Mesto Košice navrhlo lokality Nad jazerom na výstavbu garážových domov.

12. Za čo je zodpovedná Mestská zeleň a čo vykonáva v našej mestskej časti ? Ondrej B., Čiernomorská ul.

Správa mestskej zelene zabezpečuje správu a údržbu skoro všetkej zelene na Sídlisku Nad jazerom. To znamená, že zabezpečuje poriadok a kosenie trávnikov, ošetrovanie kríkov a stromov /aj ich výsadbu, úpravu alebo odstránenie/. Taktiež zabezpečuje vyberanie a údržbu vybraných odpadkových košov, údržbu vybraných lavičiek a fontán. Miestny úrad Mestskej časti Košice ­ Nad jazerom zabezpečuje kosenie Rekreačnej lokality Jazero, plochy okolo miestneho úradu, plôch venčovísk, detského ihriska na Poludníkovej ul a na pláži. Miestny úrad tiež spravuje funkčnú fontánu na Poludníkovej ul., odstraňuje nadrozmerný odpad a vypomáha pri udržiavaní čistoty a poriadku na sídlisku.

13. Pred naším blokom vidieť popíjajúcich. Zgrupujú sa aj pri obchodoch či garážach. Komu to mám nahlásiť? A ako mestská časť rieši tento problém?

Riešenie porušovania verejného poriadku je v priamej kompetencii Mestskej polície.
Núdzové volanie : 159
Tlf. kontakt 055/685 33 23
Mail: nadjazerom.msp@kosice.sk
055/685 31 52

14. Mám 62 rokov a chcela by som sa prihlásiť do Denného centra (Klubu dôchodcov). Koho mám kontaktovať a kde ?
Mária J., Galaktická ul.

Do Denného centra /Klubu dôchodcov / sa môžete prihlásiť u vedúcej sociálneho oddelenia Miestneho úradu Mestskej časti Košice ­ Nad jazerom Mgr. I. Krausovej, č.tf. 055/302 77 33 alebo osobne v Dennom centre, Spišské námestie 1, na poschodí, vchod zozadu, vedúci klubu I. Hudec, každý pracovný deň od 14:00 do 17:00 hod.

15. Bývam na prízemí, v tesnej blízkosti pod oknami nám rastú stromy, ktoré nám veľmi tienia, kúsok slnka nám neprenikne do bytu, chcel by som ich dať orezať alebo spíliť. Aký je postup ?
Pavol H. Poludníková ul.

Správu a údržbu zelene, teda aj orez stromov, zabezpečuje Správa mestskej zelene, Rastislavova 79 Košice,
telefón 055/78263403,
e­mail: smsz@smsz.sk
Kontaktovať môžete aj vedúceho pobočky Správy mestskej zelene Nad jazerom.
p. Igor Petričko
tel. 0914 320 775
Email: smsz@smsz.sk

16. Na detskom ihrisku je pokazená bránička a aj jeden prvok je poškodený, komu to treba nahlásiť?
Alena K. , Rovníková ul.

Všetky podnety môžu občania osobne nahlásiť v novozriadenej Kancelárií prvého kontaktu (KPK) na prízemí Miestneho úrade Mestskej časti Košice ­ Nad jazerom, Poludníková ul č. 7:
Úradne hodiny KPK
Pondelok
8:00 – 12:00 hod 13:00 – 16:00 hod
Utorok
8:00 – 12:00 hod 13:00 – 15:00 hod
Streda
8:00 – 12:00 hod 13:00 – 17:00 hod
Štvrtok
8:00 – 12:00 hod 13:00 – 15:00 hod
Piatok
7:00 – 12:00 hod

E­mail : kpk.jazero@gmail.com
alebo cez web stránku Mestskej časti Košice – Nad jazerom
Občianske okienko, podnety občanov

17. Kedy sa bude rozširovať Slanecká cesta ?

Rekonštrukcia Slaneckej cesty, ktorá je najproblematickejšou komunikáciou v Košiciach, patrí medzi priority rozvoja mesta. Miestny úrad Mestskej časti Košice­ Nad jazerom je a bude v tejto veci mestu maximálne nápomocný. Mesto Košice chce realizovať majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov v koridore plánovaného rozširovania Slaneckej cesty, ktorá by mala byť v budúcnosti štvorprúdová. Na tento účel je v rozpočte mesta na rok 2015 schválená suma 350 000 eur. Pre úspešnú realizáciu stavby a získanie stavebného povolenia je v najbližšom čase potrebné vysporiadať pozemky o výmere približne 50 000 štvorcových metrov. Po vyriešení majetkových pomerov mesto Košice pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie stavby a k vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu pre rozvoj regiónov. Prerobenie Slaneckej na štvorprúdovú by stálo približne 20 miliónov eur. Peniaze na rekonštrukciu chce mesto získať z eurofondov v programovacom období 2014-2020. Financie na rozšírenie Slaneckej by mohli prísť aj priamo zo štátneho rozpočtu. Vláda v októbri minulého roku poverila svojho podpredsedu a ministra financií vyčleniť v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu finančné prostriedky na rozšírenie Slaneckej cesty na štvorprúdovú. Uznesenie vlády je dostupné na http://www.rokovanie.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater­Dokum­159767?prefixFile=m_
Až po získaní financií možno pristúpiť k samotnej rekonštrukcii Slaneckej cesty po celej jej dĺžke na štvorprúdovú cestu.

18. Budeme sa ešte niekedy kúpať v jazere? Aké zámery má mestská časť s vodnou plochou? A čo so sinicami?

Vodná plocha jazera má rozlohu 165 900 m2 s priemernou hĺbkou 2 m. Spoločne s riekou Hornád sa stala súčasťou rozsiahlej rekreačnej oblasti. Rekreačnú lokalitu Jazero vlastní Mesto Košice. Mestská časť Košice ­ Nad jazerom je poverená jej správou – realizuje kosbu a bežnú údržbu a zabezpečuje prevádzku budov. Súhlas na začatie každej kúpacej sezóny dáva svojím rozhodnutím Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Jeho súhlas je závislý na výsledku jeho kontroly kvality vody na kúpanie. Kvalita vody kolíše v ukazovateľoch cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet a chlorofyl. Mestská časť ako prevádzkovateľ už zabezpečila kontrolu kvality vody u vyššie uvedeného úradu. Mesto Košice ako vlastník Rekreačnej lokality Jazero a miestny úrad majú prioritný záujem, aby sa kvalita vody ustálila a vyhovovala podmienkam kúpania . Mesto Košice vyčlenilo na tento účel čiastku 60 000 €. Vzhľadom k tomu, že výskyt a eliminácia siníc v jazere je problém veľmi zložitý, a najmä vysokoodborný, už 19. 2. 2015 bola v Brne informatívna schôdzka medzi zástupcami Magistrátu mesta Košice a Združením Flos Aquee, Brno Chrlice pod vedením prof. Ing. Blahoslava Maršálka, PhD. Na základe tejto schôdzky bola špecifikovaná objednávka na Elimináciu výskytu siníc v Rekreačnej oblasti Jazero v rozsahu: prieskum terénu, monitoring a analýza kvality vody a sedimentov, návrh krátkodobých a dlhodobých opatrení, prezentácia navrhnutých opatrení a spracovanie podkladov pre vodoprávne konanie. Konkrétnym meraním bolo zistené, že prakticky po celej ploche jazera je vysoké množstvo siníc, ktoré budú tvoriť vodný kvet. Obrovské zásoby siníc sú schopné infikovať jazero cca 50 rokov.
Cieľom rôznych opatrení je obnova poškodeného ekosystému smerujúceho k vytvoreniu prirodzenej rovnováhy všetkých populácií a spoločenstiev v jazere. V snahe prispieť svojou troškou k zlepšeniu kvality vody v jazere mestská časť investuje toto leto 17 000€ na kúpu novej fontány na jazere, ktorá by svojou činnosťou mala čiastočne potlačiť rozvoj siníc a okysličiť vodu.

19. Kto je zodpovedný za semafor pri Tescu ?

Semafor pri Tescu má v kompetencii TESCO

Zmena veľkosti písma