Investície 2019

Zrealizované ciele a aktivity za obdobie roka 2019:

 1. Opravy a bežná údržba na sídlisku– v sume11. 975,- € z toho:
 • nákup mobiliáru – lavičiek a košov – v sume  10.946,- €
 • nákup materiálu na opravu lavičiek
 • materiál na opravu košov

 1. Výstavba verejného osvetlenia popri rieke Hornád– v sume 23.787,-€.

 1. Projektová dokumentácia výstavby verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku – v sume 1.000,- €
 1. Projektová dokumentácia zmeny dopravného značenia– v sume 600,- €
 2. Projektová dokumentácia polopodzemných kontajnerov Stálicová ul. – v sume 600,- €

 

 1. Výstavba a revitalizácia ihrískformou poskytnutia kapitálového transferu pre SMsZ Košice:
 • revitalizácia detského ihriska Baltická ul.– v sume 18.197,- €
 • oplotenie detského ihriska Azovská ul. – v sume 2.200,- €
 • revitalizácia detského ihriska Čingovská ul. – v sume 32.805,- €
 • revitalizácia detského ihriska Talinská ul. – v sume 5.000,- €
 • revitalizácia detského ihriska Ladožská ul. – v sume 11.200,- €
 • vybudovanie vonkajšieho Fitparku Talinská ul. – v sume 12.000,- €

 1. Hospodárenie s majetkom MČ – obnova a modernizácia budov:
 • štúdia stavby rekonštrukcie obchodného centra Čingov – v sume 6.480,-€
 • rekonštrukcia časti stropu a elektroinštalácie obchodného centra Branisko – v sume4.897,- €
 • nákup motorového vozidla na zimnú údržbu – v sume 22.400,- €
 • mobilné oplotenie – v sume 598,- €

Zmena veľkosti písma