Pripomienky občanov k územnému plánu mestu

Pripomienky občanov k Územnému plánu hospodársko sídelnej aglomerácie mesta Košice

budú v zmysle zákona o správnom konaní postúpené územnoplánovaciemu orgánu:

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A

04011 Košice