Výhody držiteľov preukazov ŤZP

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

Oblasť železničnej dopravy

Základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave a podmienky ich uplatňovania sú regulované regulačným výnosom, podľa § 9 ods. 2 zákona o doprave
na dráhach (zákon č. 514/2009 Z. z.).

 

U oboch dopravcoch (ZSSK a RJ), ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme sú poskytované tieto zľavy:

 

 • držiteľovi Preukazu fyzickej osoby s ťažkým postihnutím so sprievodcom je umožnená bezplatná preprava:
  • jeho sprievodcu,
  • vozíka pre imobilného cestujúceho,
  • kočíka pre imobilné dieťa,
  • psa so špeciálnym výcvikom.

 

Oblasť cestnej dopravy

V autobusovej doprave v súčasnosti nie je v Slovenskej republike legislatívou upravená povinnosť dopravcu poskytovať zľavnené cestovné. V prípade, ak ide o prímestskú alebo mestskú autobusovú dopravu prevádzkovanú na základe zmluvy o službách
vo verejnom záujme, každý samosprávny kraj, príp. obec má vlastnú sociálnu politiku, a teda majú dohodnutú s dopravcami vlastnú tarifu a zľavy z cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich. Ak ide o komerčnú autobusovú dopravu, ceny nie sú regulované. Poskytovanie zliav je plne v kompetencii dopravcu.

 

V zmysle § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu vydaného fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. sa oslobodenie od úhrady diaľničnej známky vzťahuje  na prevádzkovateľa vozidla len v prípade, ak je vozidlo zaregistrované v systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.).

Pozn.: Ak vozidlo nie je zaregistrované u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest, vzťahuje sa na prevádzkovateľa vozidla a vodiča povinnosť úhrady diaľničnej známky.

 

Oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v oblasti úpravy spotrebiteľských vzťahov v elektronických komunikáciách v niektorých prípadoch osobitne zdôrazňuje postavenie zdravotne postihnutých účastníkov (§ 11, § 14, § 41, § 42, § 43, § 46, § 50). Ide najmä o rozšírenie povinností podnikov, ktoré poskytujú elektronické komunikačné služby, poskytovať informácie pre zdravotne postihnutých o službách pre nich určených a povinnosť vykonávať opatrenia na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

V Aktoch svetovej poštovej únie v Svetovom poštovom dohovore sú v čl. 16 ods. 3 upravené „slepecké zásielky“. Podľa tohto článku sú všetky „slepecké zásielky“ zasielané organizácii alebo organizáciou pre nevidomé osoby alebo zasielané nevidomej osobe alebo ňou, oslobodené od všetkých poštových sadzieb, okrem leteckých príplatkov.

 

Oblasť bytovej politiky a mestského rozvoja

Zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov sú vytvorené výhodnejšie podmienky pre obstarávanie bytu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo kde je členom domácnosti žiadateľa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň 1 rok.

Pre zabezpečenie bývania pre takúto osobu je možné poskytnúť na obstaranie bytu (výstavbou  alebo kúpou novostavby alebo staršieho bytu) úver prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 100 % obstarávacej ceny bytu, maximálne však 80 000 eur na byt  s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % a lehotou splatnosti 40 rokov.

Ministerstvo financií SR

Oblasť dani z príjmov

S účinnosťou od 01.01.2020 sa  upravuje ustanovenie § 9 ods. 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) tak, aby plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu poskytnuté daňovníkovi ako náhrada škody resp. náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti od poisťovne, boli u tohto daňovníka, ktorého schopnosť vykonávať doterajšiu činnosť v dôsledku úrazu klesla o viac ako 40 %, od dane z príjmov oslobodené v závislosti od obdobia, na ktoré sa toto poistné plnenie vypláca. Z praxe vyplýva, že jednorazové vysporiadanie odškodnenia budúcich poistných nárokov, poškodení daňovníci uprednostňujú pred pravidelným vyplácaním mesačnej úrazovej renty. Novelou zákona sa zvýši hranica oslobodenia uvedeného druhu príjmu u tejto skupiny daňovníkov z pôvodnej maximálnej sumy vo výške nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnej v danom zdaňovacom období, na sumu jej násobku podľa počtu rokov, na ktoré sa poistné plnenie ako náhrada za stratu na zárobku daňovníkovi vypláca, maximálne do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie.

Platná úprava ZDP v súčasnosti už upravuje niektoré podmienky zdaňovania uvedenej kategórie daňovníkov:

–          § 9 ods. 2 písm. b) ZDP – od dane sú oslobodené peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Jedná sa o peňažné príspevky na kompenzáciu, ktorými sú napríklad peňažný príspevok na osobnú asistenciu, na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu rodinného domu. Nejde len o jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu, ale aj o opakované príspevky na kompenzáciu. (poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia upravuje zákon č. 447/2008 Z. z.),

–          § 11 ods. 3 ZDP – na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa podľa osobitného predpisu žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

–          § 19 ods. 3 písm. m) ZDP – daňovým výdavkom je aj odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.

Oblasť miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov splnomocňuje pri miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady mestá a obce ako správcov týchto daní a poplatku na ustanovenie konkrétnych „úľav“ vo všeobecne záväzných nariadeniach k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady a to konkrétne:

–        v § 17 ods. 3 písm. d) a e) podľa ktorého správca dane môže VZN podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov stavby na bývanie, byty, garáže a nebytové priestory v bytových domoch vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

–         v § 83 ods. 2 podľa ktorého obec môže ustanoviť VZN zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oblasť súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov

V súdnych poplatkoch podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je oslobodené súdne konanie vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (§ 4 písm. c).

Oblasť správnych poplatkov

V správnych poplatkoch – podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  v § 4 ods. 3  sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodku, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci.

Ďalšie oslobodenia pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu FO s ŤZP, sú uvedené priamo v jednotlivých položkách sadzobníka správnych poplatkov, ktorých ustanovenia vyplývajú z predpisov jednotlivých rezortov, napríklad v poznámke 1 k položke 65, podľa ktorej sa poplatok zníži o 50 %, najviac však o 100 eur pri zápise držiteľa motorového vozidla pre držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Ostatné oblasti (používanie elektronickej registračnej pokladnice, záložné právo, oslobodenie od cla)

Zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu  a písm. b) prvého bodu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udelená výnimka z používania elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient pri evidencii prijatých tržieb.

Podľa § 81 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok – záložné právo nemožno zriadiť k ortopedickým pomôckam a kompenzačným pomôckam vrátane osobného motorového vozidla ťažko zdravotne postihnutej osoby.

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla konkrétne oslobodenie od dovozného cla upravuje Kapitola XVII Tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie: tovar určený pre nevidiacich a inak telesne postihnuté osoby (články 61 až 73).

Ministerstvo hospodárstva SR

 

Oblasť energetiky:

Upravuje zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ZŤP sú definovaní ako zraniteľní zákazníci.

V zmysle vyššie uvedeného zákona v –

– § 3b) v elektroenergetike, ods.) 17 – je zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu

– § 3c) v plynárenstve, ods.) 1 – je zraniteľným odberateľom plynu v domácnosti odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu

Títo zraniteľní zákazníci nemôžu mať prerušenie dodávky plynu počas krízovej situácie na základe § 21 odseku 5. Prevádzkovatelia distribučnej sústavy a distribučnej siete musia pritom takýchto spotrebiteľov evidovať.

 

 

 

 

 

Ministerstvo kultúry SR

Oblasť úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

V zmysle § 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o úhrade“) je platiteľom úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej iba „úhrada“) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

V zmysle § 5 ods. 1 zákona o úhrade je platiteľ úhrady, ktorý žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese tohto odberného miesta trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b) zákona o úhrade, oslobodený   od povinnosti platiť úhradu; táto úľava zodpovedá výške 100% úhrady so základnou sadzbou 4,64 eura mesačne; nárok na oslobodenie od platenia úhrady vzniká platiteľovi až po oznámení a preukázaní skutočností zakladajúcich nárok na oslobodenie od platenia úhrady vyberateľovi úhrady, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik tohto nároku.

Pozn: Bližšie informácie o oslobodení od platenia úhrady z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, ako napríklad zoznam dokladov potrebných na preukázanie skutočnosti zakladajúcej nárok na oslobodenia od platenia, sú dostupné na internetovej stránke vyberateľa úhrady www.uhrady.rtvs.sk.

Zľavy poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

 

Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti

Bibiana umožňuje vstup zadarmo pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Divadelný ústav

V rámci produkcií Štúdia 12 Divadelný ústav zohľadňuje zvýhodnené vstupné držiteľom preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným  postihnutím a preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným  postihnutím so sprievodcom so zľavou od 20% z ceny vstupeniek. Toto zvýhodnené vstupné poskytuje organizácia aj študentom a dôchodcom. Výnimočne – v prípade hosťujúcich (najmä zahraničných produkcií) – sa uplatňuje jednotné vstupné.

 

Divadlo Nová scéna

Divadlo poskytuje zľavu pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom vo výške 40% z ceny vstupenky. Vozičkári majú vstup bezplatne, sprievodca má nárok na 40% zľavu (kapacita miest bezbariérovej lóže je max 4 osoby).

 

Hudobné centrum

Hudobné centrum poskytuje pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavy v rôznej výške na koncertných a festivalových podujatiach Allegretto Žilina, Melos-Étos,  Dni starej hudby, Pro musica nostra Sarossiensi, Pro musica nostra Thursoviensi, Pro musica nostra Nitriensi a na koncertoch Slovenského mládežníckeho orchestra.

 

Literárne informačné centrum

Literárne informačné centrum neposkytuje žiadne zľavy pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Múzeum Slovenského národného povstania

Múzeum vo všetkých svojich expozíciách umožňuje vstup bezplatne osobám, ktoré sú držiteľom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Národné osvetové centrum

Na podujatia Scénická žatva a Folklórny festival Východná poskytuje Národné osvetové centrum zľavy pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím so sprievodcom v závislosti od nastavenia podmienok predaja – spravidla nejde o percentuálne vyjadrenú zľavu, ale presne stanovenú sumu v cene lístka pre deti  do 15 rokov a študentov, pričom sprievodca má vstup bezplatný.

Vstup na celoslovenské postupové súťaže vyhlasované Národným osvetovým centrom a na festival TvorBa je bezplatný. V-klub neposkytuje žiadne zľavy zo vstupného.

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad SR poskytuje pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov  pri vstupe do expozície národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Červený Kláštor – Kláštor Kartuziánov zľavu znížením vstupného na 1€ (zľava 66,7%).

 

Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia poskytuje dôchodcom, návštevníkom s preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavu 40% z ceny vstupenky. Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí. Vstupenky pre imobilných návštevníkov je možné zakúpiť len v pokladnici Slovenskej filharmónie. V rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti je poskytovaná pre týchto návštevníkov zľava 50% z ceny vstupeniek.

 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Knižnica ako celoštátna špeciálna knižnica poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a iným osobám so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby. Všetky knižnično-informačné služby sú používateľom poskytované bezplatne (registrácia čitateľa, výpožičné služby, prístup na internet, kultúrno-výchovné podujatia).

 

Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria poskytuje voľný vstup na výstavy. V prípade platených programov je zľava pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 50% zo základného vstupného.

 

Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica poskytuje registráciu pre používateľov, ktorí sa preukážu preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom bezplatne. Taktiež bezplatne poskytuje vstup na podujatia Literárneho múzea a všetky typy výstav.

 

Slovenská ústredná hvezdáreň

Každý držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom má pre vstup na programy Slovenskej ústrednej hvezdárne zľavu 43% alebo 50% podľa vybranej programovej ponuky.

 

Slovenské centrum dizajnu

Vstupné na výstavy v podkroví Slovenského múzea dizajnu a na výstavy v galérii Satelit je zadarmo pre všetkých návštevníkov.

V knižnici Slovenského centra dizajnu majú podľa Knižničného a výpožičného poriadku osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zápisné zadarmo.

 

Slovenské národné divadlo

Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom majú nárok na zľavu vo výške 50 % zo vstupného na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, silvestrovského predstavenia (31.12.), vybraných mimoriadnych udalostí a dopoludňajších predstavení. Imobilní návštevníci majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018.

Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.

Agendu ohľadne zabezpečenia vstupu do priestorov imobilných návštevníkoch a ich sprievodcu  do verejných priestorov Slovenského národného divadla  bližšie upravuje Smernice č. 3/2018 vydaná Slovenským národným divadlom.

Podmienky na uplatnenie zľavy: zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia výlučne osobne v pokladniciach SND, pokiaľ spĺňa podmienky   na jej poskytnutie; pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať  pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom. Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy   je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne  na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné), ak nie je ustanovené inak.

 

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum umožňuje bezplatný vstup osobám, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  so sprievodcom, a sprevádzajúcej osobe vo svojich organizačných zložkách: Riaditeľstvo, Prírodovedné múzeum, Historické múzeum, Archeologické múzeum, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Múzeum Židovskej kultúry, Múzeum kultúry Chorvátov  na Slovensku, Múzeum Ľudovíta Štúra, Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum Betliar, Múzeum rusínskej kultúry a v rámci Múzeí v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum slovenskej dediny, Múzeum Martina Benku, Múzeum kultúry Čechov  na Slovensku, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku).

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek poskytuje bezplatný vstup osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, pričom sprevádzajúca osoba má nárok na 50% zľavu z ceny vstupného.

Múzeum ukrajinskej kultúry poskytuje bezplatný vstup pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, pričom sprevádzajúca osoba má 50% zľavu z ceny vstupného.

Múzeum Červený kameň poskytuje 40% zľavu z ceny vstupného pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, pričom sprevádzajúca osoba má nárok na bezplatný vstup.

Múzeum Bojnice poskytuje 50% zľavu z ceny vstupného pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, má vstup bezplatný a sprevádzajúca osoba má 50% zľavu z ceny vstupného.

Spišské múzeum poskytuje pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavu 60%, pričom sprevádzajúca osoba má bezplatný vstup.

Slovenské technické múzeum

Slovenské technické múzeum vo všetkých svojich múzeách, pobočkách a vysunutých expozíciách poskytuje pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vstup zadarmo vrátane sprievodcu.

 

Slovenský filmový ústav

Kino Lumière – kino Slovenského filmového ústavu poskytuje zľavu pre všetky osoby, ktoré                  sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na všetky predstavenia predávané prostredníctvom pokladne kina alebo jeho webového sídla www.kino-lumiere.sk v sume  1 € zo štandardnej ceny vstupenky. Vstup sprievodnej osoby držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je umožnený bezplatne (je potrebné si vyzdvihnúť voľnú vstupenku v pokladni kina).

 

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Organizácia v rámci umeleckej produkcie na našej scéne ani v rámci programov kina SĽUK neposkytuje žiadne zľavy pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Štátna filharmónia Košice

Štátna filharmónia Košice poskytuje osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavu 3 € zo vstupného pre všetky zóny v koncertnej sále. Rovnaká zľava platí aj pre sprievodcu. Filharmónia poskytuje aj individuálne skupinové zľavy až do výšky 50 % z ceny vstupeniek na verejné generálky.

 

Štátna opera

Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zľavu 40 – 70% z plného vstupného na miesta v hľadisku na prízemí na všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, dopoludňajšie predstavenia a mimoriadne podujatia.

Osoby používajúce invalidný vozík majú vyhradené miesta (k dispozícii sú pre 4 osoby, keďže rozloženie sedadiel v sále neumožňuje poskytnúť  viac miest pre týchto divákov) s bezplatným vstupom na všetky predstavenia.

Štátna opera odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavnenú vstupenku kategórie držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (t.j. vo výške od 40 – 70% z plného vstupného).

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Knižnica poskytuje osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažký zdravotným postihnutím 50% zľavu z ročného registračného poplatku.

 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Organizácia poskytuje pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavnenú cenu registračného poplatku pri prvom zápise a preregistrácii v sume 4 € (zľava 43%).

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Knižnica neposkytuje žiadne špeciálne zľavy pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Dôvodom je nízky registračný poplatok 5 € (4 € je manipulačný poplatok súvisiaci s vydaním knižného pasu a 1 € je poplatok za užívanie služieb). V prípade, že ide o študenta strednej alebo vysokej školy, ako preukaz slúži stredoškolský alebo vysokoškolský preukaz ISIC – vtedy hradí študent iba ročný poplatok 1 €.

 

Štátne divadlo Košice

Štátne divadlo Košice poskytuje pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom  50% zľavu zo sumy vstupného bez výnimky na všetky sedadlá v hľadisku po predložení preukazu. Zľava sa nevzťahuje na premiéry a hosťujúce predstavenia so zvýšeným vstupným.

 

Štátny komorný orchester Žilina

Organizácia poskytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 50% zľavu na abonentné aj bežné vstupenky po preukázaní sa príslušným preukazom. Imobilné osoby na vozíku majú vstup do sály bezplatne.

 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Tanečné divadlo Ifjú Szivek poskytuje pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zľavu cca. 25% z ceny vstupenky. Cenu normálnej aj zľavnenej vstupenky určuje organizácia vždy v celých eurách bez centov, preto zľava nie je v každom prípade presne 25%, ale aspoň 25%.

 

 

Umelecký súbor Lúčnica

Umelecký súbor Lúčnica nepredáva vstupenky na svoje vystúpenia – táto kompetencia patrí usporiadateľovi.

Dom umenia Piešťany

Dom umenia poskytuje osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavu 50% na osobu/vstupenku už od roku 1980. Zľava na vstupnom neplatí na vybrané a mimoriadne predstavenia, ktoré prebiehajú v rôznych systémoch zabezpečenia (podujatia v prenájme, v spolupráci, vo vlastnej  réžii). Nie je možné tieto zľavy poskytovať plošne – ak sa podujatie koná formou prenájmu Domu umenia agentúre – súkromnému subjektu, výšku vstupného si určuje  subjekt samostatne. Webové sídlo Domu umenia informuje návštevníkov o programoch, na ktoré nemožno uplatniť zľavu zo vstupného.

 

Univerzitná knižnica v Bratislave

Knižnica poskytuje osobám, ktoré sú držiteľmi osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vystavenie identifikačnej karty používateľa (tzv. čitateľský preukaz) bezplatne a aktiváciu identifikačnej karty používateľa   na 12 mesiacov za 3 € (t.j. s 50% zľavou).

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Regionálnych centrách remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach poskytuje pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bezplatné vstupy na všetky kultúrne podujatia (prednášky, výstavy a komentované prehliadky, prezentácie ľudovej umeleckej výroby pri rôznych podujatiach a výročných sviatkoch, dni otvorených dverí a ďalšie) a 50% zľavu pri využívaní knižničných služieb (poplatok za vystavenie čitateľského preukazu, aktiváciu čitateľského preukazu na 1 rok).

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR neposkytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žiadne výhody ani zľavy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Poskytovateľmi zliav a benefitov pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sú  štátne podniky organizujúce verejné podujatia, prehliadky.

Zľavy poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

V prípade prehliadok jazdiarne a prehliadok hipologickej expozície chovu koní poskytuje zľavu pre osoby s preukazom ZŤP, osobitné školy a sociálne ústavy – 50 % zľava. Uvedená zľava neplatí na iné podujatia (dostihy, súťaže záprahov a pod.)

Informácie ohľadom cien sa nachádzajú na internetovej stránke: http://www.nztopolcianky.sk/index.php/sk/cennik/prehliadky

Závodisko, š.p.

Návštevníci Závodiska, š.p., ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, ako aj ich sprievodcovia, ak na nich držitelia preukazu ZŤP majú nárok, majú vstup na dostihy zdarma.

Štátne lesy TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU V TATRANSKEJ LOMNICI:

– Múzeum TANAPu  poskytuje zľavnené vstupné (50% zľava) pre osoby s preukazom ZŤP. Informácie ohľadom cien sa nachádzajú na internetovej stránke:  https://www.lesytanap.sk/sk/pre-navstevnikov/muzeum-tanapu/

Botanická záhrada – Expozícia Tatranskej prírody – zľavnené vstupné pre osoby s preukazom ZŤP vo výške 1,5eu. Informácie ohľadom cien sa nachádzajú na internetovej stránke:  https://www.lesytanap.sk/sk/pre-navstevnikov/botanicka-zahrada/

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU V TATRANSKEJ LOMNICI v spolupráci so spoločnosťou Hartmann-Rico v rámci projektu TATRY BEZ BARIER sprístupňujú sieť značkovaných chodníkov ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu v prostredí Tatranského a Pieninského národného parku: https://www.lesytanap.sk/sk/tatry-bez-barier/#8

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Uplatňovanie zliav/výhod v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene (sú uvedené v platnom cenníku, resp. vo všeobecných podmienkach k cenníku a v súlade s uplatňovaním zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  podľa vnútropodnikového predpisu č. Sm E 005  Zásady cenovej politiky – LESY SR, š. p.).

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Poskytovanie zliav na vstupnom na výstavách, ktoré sú  stanovené v cenníku pre daný rok pre jednotlivé výstavy. Podmienky poskytnutia úľavy sú uvedené pre občanov so zdravotným postihnutím na webovej stránke, na každej výstave organizovanej národným výstaviskom, napr.:             https://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2019,

https://www.agrokomplex.sk/vystavy/autosalon-autoshow-nitra-2019/

Ministerstvo spravodlivosti SR

 

Ministerstvo spravodlivosti SR neposkytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žiadne výhody ani zľavy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neustanovuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch rezortu školstva konkrétnu možnosť oslobodiť od poplatkov a príspevkov osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a tiež konkrétne podmienky poskytovania zliav, vrátane ich výšky pre tieto osoby.

Ustanovuje však možnosť/kompetenciu zriaďovateľom škôl/školských zariadení určiť všeobecne záväzným nariadením výšku poplatkov/príspevkov napr. na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom, mesačného na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou a pod.

Z úrovne niektorých organizácií rezortu školstva (https://www.minedu.sk/organizacie-rezortu/) sú osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom poskytované zľavy/výhody.

Zľavy poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Poskytovanie zliav na vstupnom na výstavách, ktoré sú stanovené v cenníku pre daný rok. Podmienky poskytnutia úľavy sú uvedené pre občanov so zdravotným postihnutím na webovej stránke:

Aurelium – zážitkové centrum vedy

Link: https://aurelium.sk/cennik/

Ďalšie možnosti sú zverejnené v časti Popularizácia vedy

Link: https://www.cvtisr.sk/

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Poskytovanie zliav na vstupnom, ktoré sú stanovené v cenníku pre daný rok. Podmienky poskytnutia úľavy sú uvedené pre občanov so zdravotným postihnutím na webovej stránke:

Plaváreň a sauna: https://www.iuventa.sk/files/cennik%20plavaren_03062019.pdf

Múzeum špeciálnej pedagogiky v Levoči

Poskytovanie zliav na vstupnom na výstavách, ktoré sú stanovené v cenníku pre daný rok. Podmienky poskytnutia úľavy sú uvedené pre občanov so zdravotným postihnutím na webovej stránke:  http://msslevoca.sk/kontakty/vstupne/

Múzeum školstva a pedagogiky

Múzeum je t. č. pre verejnosť dlhodobo zatvorené z dôvodu prebiehajúce sťahovanie do nových priestorov (Bratislava – Devínska Nová Ves). Informácie o jeho otvorení a prípadných zľavách pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom odporúčame sledovať na webovom sídle Múzea školstva a pedagogiky Bratislava.

Link:http://www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5

Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov

Ubytovacie a stravovacie zariadenie MŠVVaŠ SR v Trenčianskych Tepliciach

Link: http://www.dszsu.sk/sluzby/cennik

 

 

Ministerstvo vnútra SR

Správne poplatky ako aj oslobodenia od správnych poplatkoch za jednotlivé doklady sa vyberajú v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a to nasledovne:

Občiansky preukaz

Časť II „Vnútorná správa“ položky 22a pojednáva o správnych poplatkoch a oslobodeniach v súvislosti s vydaním občianskeho preukazu. V časti „Oslobodenie“ bod 1. sa uvádza, že od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím; bod 2. od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Znamená to, že občania, ktorí sú držiteľmi preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím sú oslobodení od poplatkov pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu, a to aj v prípade ak dôjde k strate alebo odcudzeniu v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

 

Cestovný pas

Časť II „Vnútorná správa“ položka 23 pojednáva o správnych poplatkoch a oslobodeniach v súvislosti s vydaním cestovného pasu. V časti „Splnomocnenie“ v bode 4 sa v súvislosti s osobami s ťažkým zdravotným postihnutím vyberá polovica príslušnej sadzby ak sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.

Znamená to, že ak občan bol držiteľom platného cestovného pasu a stal sa v priebehu tejto platnosti cestovného pasu osobou s ťažkým zdravotným postihnutím je mu žiadosť o prijatie nového cestovného pasu prijatá za polovicu príslušnej sadzby správneho poplatku. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa pri podaní žiadosti o vydanie nového cestovného pasu musí preukázať „Preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“

Vodičský preukaz

V prípade vydania vodičského preukazu sa zľavy ani oslobodenia od vydania pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím neposkytujú.

Oblasť oslobodenia a zľavy za agendu evidencia vozidiel

Pri zápise fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom ako držiteľa vozidla, sú oslobodenie, resp. zľavy od poplatku ustanovené nasledovne:

 • Podľa bodu 2 v časti „Oslobodenie“ položky 65 je od poplatku oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znamená to, že ak bol osobe ŤZP, resp. ŤZP-S na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa horeuvedeného zákona, evidenčný orgán nevyberá správny poplatok za zápis držiteľa vozidla, ale žiadateľ zaplatí sa iba správny poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom (štandardne 33 €).

 • Podľa bodu 1 v časti „Poznámky“ položky 65 zákona o správnych poplatkoch sa poplatok podľa položky 65 zníži o 50 %, najviac však o 100 €, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znamená to, že ak nebol osobe ŤZP, resp. ŤZP-S na kúpu motorového vozidla poskytnutý príspevok podľa vyššie uvedeného zákona a zároveň ak je držiteľ vozidla držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, evidenčný orgán vyberá poplatok za zápis prvého

držiteľa vozidla podľa najväčšieho výkonu motora a veku vozidla, ktorý je znížený o 50 %, najviac však o 100 € a poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom (štandardne 33 €).

Ako prílohu tohto listu tvorí tabuľka, kde sú uvedené poplatky za prihlásenie motorového vozidla so zľavou 50 % max. do 100 € aj so započítaným poplatkom 33,- € za vydanie tabuliek s evidenčným číslom (pre porovnanie sme priložili aj tabuľku s poplatkami bez zľavy).

Oblasť hlásenia pobytu občanov

Problematika hlásenia pobytu občanov Slovenskej republiky je preneseným výkonom štátnej správy (delegovaná pôsobnosť obce) upravená zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorú vykonáva ohlasovňa pobytu. V kontexte tohto zákona môže ohlasovňa pobytu vydať na požiadanie občanovi len potvrdenie o pobyte a na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. Predmetný zákon pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom neposkytuje výhody, resp. zľavy v súvislosti s vydaním potvrdenia o pobyte a oznámenia o mieste pobytu obyvateľa.

Oblasť osvedčovania listín a podpisov na listinách

Problematiku osvedčovania listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami upravuje zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 3 uvedeného zákona sa osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti obvodného úradu alebo obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obvodného úradu alebo do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste. V predmetnom ustanovení sa zakotvuje miesto, na ktorom sa vykonáva osvedčovanie. Pravidelne sa teda osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti osvedčujúceho orgánu a výnimočne, v prípade zdravotných dôvodov, sa umožňuje vykonať aj na inom mieste, napr. v domácnosti alebo v zariadení sociálnych služieb, kde sa fyzická osoba zdržiava.

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov II. časť § 27 – § 29 upravuje postup pred uzavretím manželstva a výpočet dokladov a listín, ktoré sú snúbenci povinní predložiť príslušnému matričnému úradu (obci) pred uzavretím manželstva. Podľa § 14 citovaného zákona matriku ako prenesený výkon štátnej správy vedie obec.

Ak snúbenci požiadajú matričný úrad z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia jedného z nich o vykonanie slávnostného prehlásenia o uzavretí manželstva na inom vhodnom mieste, konajúci matričný úrad vykoná obrad podľa želania snúbencov a podľa okolnosti v domácom prostredí, v nemocnici, v sociálnom zariadení a pod.

Oblasť správnych poplatkov

Poplatok za vykonanie úkonu uzavretia manželstva upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v časti Sadzobník správnych poplatkov

Položka 18 – poplatky :

 1. a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
 2. b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
 3. c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €
 4. d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
 5. e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
 6. f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
 7. g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
 8. h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €.

Oslobodenie od poplatku :

 1. Od poplatku podľa vyššie uvedenej položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Pozn.: Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

 • Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 • Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
 • Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 • Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

 

 

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neposkytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žiadne výhody ani zľavy.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR poskytuje  výhody/zľavy držiteľom preukazu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom v zmysle  zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (konkrétne: § 38  Rozsah úhrady, § 38a Výška úhrady a § 38b Žiadosť o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby).

Ministerstvo životného prostredia SR

Poskytované výhody a zľavy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a osoby s ŤZP so sprievodom v rámci inštitúcií v pôsobnosti rezortu životného prostredia SR:

Inštitúcia Výhoda/zľava zákon podmienky poskytnutia výška/hodnota

ZOO Bojnice

Vstupné – dospelí (invalidi) Preukázanie platného preukazu

4,00 €

ZOO Bojnice

Vstupné – deti (invalidi) Preukázanie platného preukazu

1,00 €

Slovenské banské múzeum

Vstupné – základná zľava Cenník Slovenského banského múzea, aktuálne cenník z 21.1.2019. preukaz fyzickej osoby s TŤP Záleží od expozície.

0%-75%

Slovenské banské múzeum

Vstupné – základná zľava Cenník Slovenského banského múzea, aktuálne cenník z 21.1.2019. preukaz fyzickej osoby s TŤP so sprievodcom Osoba ZŤP– výška zľavy 0%-75%, záleží od expozície

sprievodca: zľava 0-100%-teda zdarma

Slovenské banské múzeum (Banské múzeum v prírode) Vstupné – základná zľava preukaz fyzickej osoby s TŤP alebo preukaz fyzickej osoby s TŤP so sprievodcom 4,00€/50%

4,00€/50%,

sprievodca: 8,00€/100%

Slovenské banské múzeum (Banské múzeum v prírode – len povrchová expozícia) Vstupné – základná zľava preukaz fyzickej osoby s TŤP alebo preukaz fyzickej osoby s TŤP so sprievodcom 1,00€/50%

1,00€/50%,

sprievodca: 2,00€/100%

Slovenské banské múzeum (Starý zámok) Vstupné – základná zľava preukaz fyzickej osoby s TŤP alebo preukaz fyzickej osoby s TŤP so sprievodcom 3,00€/50%

3,00€/50%,

sprievodca: 6,00€/100%

Slovenské banské múzeum (Nový zámok) Vstupné – základná zľava

preukaz fyzickej osoby s TŤP alebo preukaz fyzickej osoby s TŤP so sprievodcom 1,50€/50%

1,50€/50%,

sprievodca: 3,00€/100%

Slovenské banské múzeum (Berggericht- Mineralogická expozícia) Vstupné – základná zľava

preukaz fyzickej osoby s TŤP alebo preukaz fyzickej osoby s TŤP so sprievodcom 1,00€/33,3%

1,00€/33,3%,

sprievodca: 3,00€/100%

Slovenské banské múzeum (Kammerhof- Baníctvo na Slovensku) Vstupné – základná zľava

preukaz fyzickej osoby s TŤP alebo preukaz fyzickej osoby s TŤP so sprievodcom 1,00€/33,3%

1,00€/33,3%,

sprievodca: 3,00€/100%

Slovenské banské múzeum (Galéria Jozefa Kollára) Vstupné – základná zľava

preukaz fyzickej osoby s TŤP alebo preukaz fyzickej osoby s TŤP so sprievodcom 3,00€/75%

3,00€/75%,

sprievodca: 4,00€/100%

Slovenské banské múzeum (Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová) Vstupné – základná zľava preukaz fyzickej osoby s TŤP alebo preukaz fyzickej osoby s TŤP so sprievodcom 1,00€/50%

1,00€/50%,

sprievodca 2,00€/100%

Štátna ochrana prírody SR (Slovenská správa jaskýň)  – sprístupnené jaskyne

Vstupné – zľava

(sprievodca ŤZP)

(všeobecne platné zľavy v SR)

Sprevádza postihnutú osobu

bezplatne

Štátna ochrana prírody SR (Slovenská správa jaskýň)  – sprístupnené jaskyne

Vstupné – zľava

(dospelý  ŤZP)

(všeobecne platné zľavy v SR)

Preukaz ŤZP

Detské vstupné (50 %)

Štátna ochrana prírody SR (Slovenská správa jaskýň)  – sprístupnené jaskyne Vstupné – zľava

dieťa (6-15 r.) ŤZP

(všeobecne platné zľavy v SR)

Preukaz ŤZP

Cena vstupného: 0,10 €

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (expozície múzea) Vstupné – jednotlivec Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) alebo ZŤP so sprievodom Zľava 50%

sprievodca: bezplatne

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (rozhľadňa múzea) Vstupné – jednotlivec Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) alebo ZŤP so sprievodom Zľava 50%

sprievodca: bezplatne

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (expozície múzea) Vstupné – Skupina nad 20 osôb s ŤZP Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) Zľava 60%

sprievodca: bezplatne

Zároveň viaceré organizácie v pôsobnosti rezortu životného prostredia vybudovali a disponujú bezbariérovými chodníkmi a prístupom k expozíciám, konkrétne Národná Zoologická záhrada v Bojniciach, niektoré národné parky a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

Zmena veľkosti písma